نویسنده = محمدرضا جهان نما
تعداد مقالات: 4
1. الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی

دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-14

محمدرضا جهان نما؛ حامد صالحی


2. رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 77-91

محمدرضا جهان نما؛ سعید شاخصی