دوره و شماره: دوره 15، 17- ویژه‌نامه، ویژه «دانشگاه، دولت و صنعت: رویکردی برای توسعه ملی»، پاییز 1378، صفحه 0-88 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست مقالات

صفحه 1-1