نویسنده = اخترالملوک کاظمی ویسری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 29-32

اخترالملوک کاظمی ویسری؛ جمشید کشفی


2. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 49-52

حسین عزیزی طائمه؛ جلیل رضوی؛ اخترالملوک کاظمی ویسری