کلیدواژه‌ها = ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-71

سعید وحیدی فر؛ محسن کهرم؛ مجتبی مأموریان


3. طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری