نویسنده = افشین بنازاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تجربی اثر تغییر مکان عمودی مرکز جرم چهارپره بر عملکرد پروازی از طریق شناسایی حوزه‌ی فرکانس

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-138

10.24200/j40.2019.52801.1503

محمدرضا عبداللهی؛ افشین بنازاده؛ سیدحسین پورتاکدوست


3. شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-39

افشین بناءزاده؛ محمدسعید سیف؛ محمدجواد خدائی


4. شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-40

مهدی نیکوسخن لامع؛ افشین بنازاده