دوره و شماره: دوره 21، شماره 31، مهندسی مکانیک، پاییز 1384، صفحه 1-80 
7. طراحی و ساخت ربات امدادگر " سدرا" با قابلیت‌های ویژه

صفحه 29-37

علی مقداری؛ فرشید امیری؛ سید حنیف محبوبی؛ امیر لطفی گسکری محله؛ علی باغانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ رضا کریمی؛ یاسر خلیقی