نویسنده = علی بهبهانی نیا
حل عددی جابه‌جایی مختلط همراه با هدایت و تشعشع در یک برد الکترونیکی افقی با منابع گرمایی مستطیلی

دوره 25، شماره 51.2، اسفند 1388، صفحه 25-32

علی بهبهانی نیا؛ مجید قاسمی؛ محمدرضا شیرزادی


بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 157-162

مجتبی موسوی نائینیان؛ علی بهبهانی نیا؛ سارا جوادزاده حقیقت