داوران

فرایند داوری

 پس از دریافت مقاله و انجام بررسی های اولیه و تطابق مقاله دریافتی با ضوابط و چهارچوب مورد نظر مجله، مقاله در فرآیند بررسی محتوایی و علمی قرار می گیرد.

-  با توجه به محتوای مقاله و زمینه تخصصی آن، طبق نظر سردبیر / سردبیر تخصصی مجله، از استادان و متخصصان ذیربط داخلی و خارجی کشور، داوران انتخاب می شوند.

-  نقش داوران، همکاری با سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در بررسی محتوایی و علمی و ارتقاء کیفی مقـالات با ارائه ی نظرات مستدل علمی است.

-  داور منتخب بعد از بررسی مقالـه، آمادگی خود را در مورد پذیرش یا عدم پـذیرش داوری مقاله (به دلیل همسـو نبودن حوزه تخصصـی، کمبـود وقـت یا ...) به صورت برخط (آنلاین) اعلام می کند.

- در صورت عدم پذیرش داوری، از ایشان انتظار می رود مجله را در انتخاب داور مناسب یاری کند.

- در صورت پذیرش بررسی مقاله، داور نظرات تخصصی و اصلاحی خود را براساس مستندات علمی و به دور از اعمال نظر شخصی و سلیقه یی انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر به دفتر مجله منعکس می نماید.

- رعایت امانت و حفظ اطلاعات مقالات از سوی داوران لازم و ضروری است، و از آنجایی که این مرحله به صورت محرمانه انجام می شود هرگونه تماس با نویسندگان مقالات و ارائه نظرات فقط از طریق دفتر مجله انجام می شود.

برای مطالعه راهنمای داوران کلیک نمایید.

 

سرویس شناسایی داوران شبکه علوم (پابلونز قدیم)

این سرویس با داوران و ناشران همکاری می‌کند تا داوران اعتبار مربوط به داوری خود را دریافت کنند. به منظور ارتقای فعالیتهای داوری در این مجله از داوران محترم خواسته می‌شود که لینک صفحه شخصی شبکه علوم خود را به سردبیر مجله ارسال نمایند. داوران محترم می‌توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نموده و آدرس URL صفحه شخصی خود در این شبکه را در محل مشخص شده در صفحه‌ی داوری وارد نمایند.  

Web of Science registration link (publons)          

به علاوه داوران محترم لطفاً ایمیل مربوط به تایید تکمیل داوری را که پس از تکمیل داوری توسط مجله برایشان ارسال می‌شود، به آدرس reviews@webofscience.com یا edits@webofscience.com ارسال نمایند.

 


             لیست داوران نشریه در سال 1402 ( به ترتیب حروف الفبا)

 

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک پاپلونز

محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

Publons

 

ولی اله پناهی زاده

مهندسی مکانیک- دانشگاه شهید رجایی

 

Publons

 

دکتر احسان جباری

مهندسی مکانیک – دانشگاه قم

Publons

دکتر علی حکاکی فرد

مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

Pueblos

حمیدرضا حیدری

مهندسی مکانیک- دانشگاه ملایر

Pueblos

دکتر یعقوب دادگر اصل

مهندسی مکانیک-  دانشگاه فنی و حرفه یی

Publons

 

سمیه داودآبادی فراهانی

مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی اراک

Publons

علیرضا داوری

مکانیک و هوافضا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

Pueblos

دکتر حامد دیلمی عضدی

مهندسی مکانیک -  دانشگاه صنعتی اراک

Publons

سیداسماعیل رضوی

مهندسی مکانیک- دانشگاه تبریز

Publons

دکتر سعید زینالی هریس

مهندسی شیمی-  دانشگاه فردوسی مشهد

Puplons

دکتر فرهاد صادق مغانلو

مهندسی مکانیک – دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

 

مرتضی طایفی

مهندسی هوافضا

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

 

دکتر محمدرضا طلایی

دانشکده راه آهن-  دانشگاه علم و صنعت

Publons

علیرضا فتوحی فیروز آباد

مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد

Publons

فمیدا فلاح رجب زاده

مهندسی مکانیک-  دانشگاه صنعتی شریف

Publons

نعمت اله فولادی

پژوهشکده حمل و نقل فضایی

پژوهشگاه فضایی ایران

Publons

 

دکتر حمیدرضا کاتوزیان

مهندسی مکانیک-  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

دکتر علی کریم زاده

مهندسی مکانیک - دانشگاه فسا

Publons

ناصر کردانی

مهندسی مکانیک-  دانشگاه مازندران

Publons

 

سعید کریمیان علی‌آبادی

مهندسی مکانیک-  دانشگاه تربیت مدرس

Publons

دکتر جلال کریمی

مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Publons

دکتر جعفر کیقبادی

مهندسی مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

محمود مهرگان

مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

 

مهدی مجاهدی

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

 

سیدباقر ملائک

مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف

Publons

دکتر رامین مشک آبادی

مهندسی مکانیک- دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

نگار نباتیان

مهندسی مکانیک و انرژی -  دانشگاه شهید بهشتی

Publons

 

علیرضا نوین زاده

مهندسی هوافضا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

 

دکتر امیرعلی

نیک خواه

مهندسی هوافضا-  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

 

محمد وجدی

مهندسی مکانیک و انرژی- دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

 

                     لیست داوران نشریه در سال 1401 ( به ترتیب حروف الفبا)

 

نام و نام خانوادگی 

وابستگی سازمانی

لینک پاپلونز

عباس ابراهیمی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

ابراهیم افشاری

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

محمود چهارطاقی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

حمیدرضا حیدری

مهندسی مکانیک – دانشگاه ملایر

Publons

علیرضا داوری

مکانیک و هوافضا – دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

Publons

 عباس روحانی  بسطامی

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

رامین روشندل

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

سیداسماعیل رضوی

دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تبریز

Publons

 اسلام رنجبر

مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

حسن ساقی

مهندسی عمران – دانشگاه حکیم سبزواری

Publons

مهدی سبزه پرور

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

محمدحسن سعیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

میثم سعیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه رازی کرمانشاه

Publons

علیرضا شوشتری

مهندسی مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا

Publons

مرتضی طایفی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

فمیدا فلاح رجب زاده

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

نعمت اله فولادی

پژوهشکده حمل و نقل فضایی -  پژوهشگاه فضایی ایران

Publons

ناصر کردانی

مهندسی مکانیک- دانشگاه مازندران

Publons

سعید کریمیان علی‌آبادی

مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

Publons

محمدجواد مغربی

مهندسی مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

محمود مانی

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

محمد مجدم

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

حامد مرادی

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

محمود مهرگان

مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

مهدی مجاهدی

دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

سیدباقر ملائک

مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

Publons

آرش میرعبداله لواسانی

مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

Publons

علیرضا نوین زاده

مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Publons

نگار نباتیان

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه شهید بهشتی

Publons

روح اله نوری

مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه تهران

Publons

محمدرضا واعظی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Publons

محمد وجدی

مهندسی مکانیک و انرژی – دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

بهمن وحیدی

مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

Publons

میریوسف هاشمی

مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Publons