تماس با ما

تلفن: 66164093    نمابر:66012983

بخش مهندسی مکانیک (داخلی 1)

بخش پروف مقالات (داخلی 3)

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف 

صندوق پستی: 69694-14588

نشانی الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu

نشانی الکترونیکی پروف مقالات: sharifpublish@sharif.edu


CAPTCHA Image