پرسش‌های متداول

نامه معرفی نامه از طرف استاد راهنما مبنی بر تأیید به عنوان نویسنده مسئول مقاله چیست؟

در صورتی که دانشجو مقاله را در سایت ارسال می کند استاد راهنما در نامه ی تعهدنامه به سردبیر به ذکر نمایند که دانشجو آقای/خانم ........... به عنوان نویسنده مسئول مورد تأیید می باشند و امضا نمایند

آیا مقالات نشریه دو زبانه است ؟

متن مقالات به زبان فارسی و چکیده مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی هستند.

مدت زمان بررسی اولیه چقدر است؟

معمولاً از دو روز تا نهایتاً تا یک هفته بررسی اولیه انجام می شود.

مدت زمان داوری مقاله در نشریه شما چقدر می باشد؟

با توجه به کیفیت مقاله، سرعت پاسخگویی داوران، دقت و سرعت نویسنده در پاسخ به داوران حدود 2 تا 6 ماه طول می کشد.

فایل نهایی مقالاتی که در نوبت چاپ قرار دارند چه زمانی بر روی سایت گذاشته می شود؟

مقالاتی که در نوبت چاپ قرار دارند بعد از ارسال پروف و تأیید نهایی نویسندگان و پس از اتمام مراحل صفحه آرایی به مرور در سایت مجله بارگذاری می شود.