نویسنده = محمدسعید سیف
شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 29-39

افشین بناءزاده؛ محمدسعید سیف؛ محمدجواد خدائی


بهینه‌سازی هندسه‌ی سکوی پایه‌کششی با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس کمینه‌سازی زمان غیر کاری در شرایط موج منظم دریا

دوره 21، شماره 31، مهر 1384، صفحه 47-56

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش‌پور؛ علی اکبر گل‌افشانی؛ مسعود حیات داودی


مدل‌سازی عملکرد آیرودینامیکی فویل در نزدیکی سطح آب

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 34-42

محمدسعید سیف؛ سیدحمید سادات حسینی؛ سیدمیثم موسوی راد