نویسنده = علیرضا جهانگیریان
کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی

دوره 36.3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 3-10

10.24200/j40.2019.52091.1485

سید احمدرضا عرفانیان؛ علیرضا جهانگیریان


پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی

دوره 29.3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 47-56

علیرضا ثنایی کیا؛ علیرضا جهانگیریان