نویسنده = مجتبی دهقان منشادی
بررسی تجربی جریان گردابه‌یی یک نمونه بال لامبدا شکل با لبه حمله تیز و گرد با سیم داغ

دوره 32.3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 107-117

مجتبی دهقان منشادی؛ مهدی ایل بیگی؛ مهدی بزاززاده؛ محمدکاظم سبحانی


بررسی تجربی جریان آشفته حول سیلندر سه‌بعدی مربعی با تأثیر دیوار

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-77

علیرضا موحدی؛ احمد سوهانکار؛ مجتبی دهقان منشادی


بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-19

محمدرضا سلطانی؛ کاوه قربانیان؛ محسن میرزایی؛ مجتبی دهقان منشادی


بررسی میدان سرعت حول یک ترکیب بال ـ کانارد با استفاده از روش‌های تجربی و شبکه‌ی عصبی

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 135-142

احمد شرفی؛ محمدرضا سلطانی؛ مجتبی دهقان منشادی