کلیدواژه‌ها = موتور استرلینگ
تحلیل سازوکار تولید سرما از گرما با استفاده از دو موتور استرلینگ کوپل شده

دوره 35.3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 99-105

10.24200/j40.2019.51359.1472

محمد هادی کتولی؛ رضا عسکری مقدم؛ احمد حاجی نژاد


بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

دوره 35.3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 3-11

10.24200/j40.2018.10750.1408

میرحسین آقاخواه رازلیقی؛ محمدعلی رمضانی؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان