کلیدواژه‌ها = ناهمسانگردی
تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست

دوره 39، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 27-34

10.24200/j40.2022.60103.1635

پارمیدا عابدینی منش؛ فراز حضی نیا؛ مهدی گنجیانی