کلیدواژه‌ها = -
سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 87-92

فرید انوشه‌پور؛ محمود عباسی؛ مصطفی کتابچی؛ سید حسین حسن‌نیا؛ حمید رحمانی


تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی


عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمدمحسن مشکسار


معرفی کتاب

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 123-126


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 129-136


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آبان 1386، صفحه 135-135


شناسنامه مجله

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 2-2


فهرست فارسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 2-2


شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 3-9

رحیم فائز


استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 11-19

محمد عسگری


آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 21-29

سید محسن حسینی گلگو؛ فرامرز حسین بابایی؛ رضا افضل‌زاده


ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 43-50

اسماعیل فلاح چولابی؛ جواد شکرالهی مغانی


کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور


ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 59-66

امید کاوه‌ای؛ کیوان ناوی؛ تورج نیکوبین


تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 67-74

حسین روان‌بد؛ فریدون بهنیا؛ علی جلالی


تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 75-80

محمد مردانی؛ محمد موبد


تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 103-108

علی محمد افشین همت‌یار؛ فروهر فرزانه


کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD)

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 109-113

مهدی پورفتح؛ رحیم فائز


معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 127-129


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136