مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی فنی و مهندسی ، دانشگاه شهرکرد

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

جداسازی ذرات با توجه به کاربرد گسترده در علوم مختلف مهندسی، پزشکی و زیست فنّاوری، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از آن‌جا که حجم سیال در دستگاه‌های میکروسیالی بسیار کم است، استفاده از آن‌ها مزایای متعددی از جمله هزینه‌ی کم و زمان تحلیل کوتاه دارد. به‌طور کلی، جداسازی ذرات با استفاده از دو روش فعال و غیرفعال صورت می‌گیرد. در روش فعال از یک نیروی خارجی به‌عنوان نیروی محرک استفاده می‌شود و در روش غیرفعال، جدایش ذرات بر اساس هندسه‌ی دستگاه و بدون بهره‌گیری از نیروی خارجی رخ می‌دهد. جداسازی فعال با استفاده از نیروهای مغناطیسی، الکتریکی، صوتی، نور و گرمایی انجام می‌شود.
روش‌های جداسازی غیرفعال شامل جداسازی بر اساس اندازه‌ی ذرات، فیلتراسیون، اثر زوئیفگ ـ فانگ، اینرسی و گردابه‌ی دین و نیز استفاده از میکروگردابه است. در پژوهش حاضر، روش‌های جداسازی فعال و غیرفعال توصیف و معادلات حاکم بر جریان میکرو و فرضیات لازم بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive study of particle separation in microfluidic devices

نویسندگان [English]

  • M. Nazemi Ashani 1
  • M. Bayareh 2
  • B. Ghasemi 3
  • A. Shiriny 4
1 D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
2 D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
3 D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
4 D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌h‌r‌e‌k‌o‌r‌d U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y
چکیده [English]

Particle separation has received much attention in recent years due to its widespread use in various sciences such as engineering, medicine, and biotechnology. Separation of blood cells, detection of cancer cells, separation, and manipulation of particles of different sizes are among the applications of particle separation in the biomedical field. Lab-On-a-Chip (LOC), micro-total analytic systems (µTAS), and point-of-care diagnostics (POC) are some applications of microfluidic devices. Hence, microfluidics is an interdisciplinary area and has numerous applications in biomedical, chemistry, medicine, disease diagnostics, electronics industry, etc. The use of microfluidic devices has been the focus of attention in the last few decades. These devices have many advantages such as high efficiency, low cost, and environmental compatibility. The unique features of microfluidic devices have led to the use of a variety of techniques for rapid separation of particles with high efficiency. Many progresses have been made over the last two decades in particle separation. The performance of the devices used for separation of particles is evaluated according to the separation time, separation efficiency, and its applications. High separation accuracy can be achieved in continuous microfluidic devices since the volume of fluid in microfluidic devices is very low and their use is characterized by several advantages including low cost and short analysis time. In general, particle separation is performed using both active and passive methods. In the active methods, an external force is used as the driving force and in the passive ones, the particle separation is based on the geometry of the device without the use of external force. Active separation is carried out using magnetic, electrical, acoustic, optic and thermal forces. Passive separation methods for particle size-based separation, filtration, Zweifach-Fung effect, inertia, and Dean vortex as well as microwave separation. In the present work, the active and passive separation methods are described and the governing equations (small-scale flow) and necessary assumptions are considered. Also, the methods of fabrication of microfluidic devices are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particle separation
  • Active methods
  • Passive methods
  • Numerical simulations
  • Experimental methods