طراحی و مقایسه رفلکتورهای ترکیبی، پارابولیک و صفحه تخت بر عملکرد ماژول خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی بابل

چکیده

انرژی خورشیدی را می‌توان توسط ماژول‌های خورشیدی به صورت مستقیم به الکتریسیته تبدیل کرد. استفاده از بازتابنده‌ سبب افزایش تابش انرژی خورشیدی روی سطح ماژول می‌شود که در این مطالعه به صورت دوبعدی شبیه‌سازی‌هایی انجام گرفت که در آن تأثیرات انواع بازتابنده‌های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی بر دما و بازده ماژول بررسی شد. دمای ماژول خورشیدی ادغام شده با بازتابنده‌ صفحه تختی که شیب 85 درجه نسبت به افق داشت با دمای ماژول ادغام شده با بازتابنده‌ سهموی به ترتیب به 82/360 و 11/371 کلوین رسید، درحالی که دمای ماژول با بازتابنده‌ی با شیب 50 درجه برای هر دو حالت سهموی و صفحه تخت به 94/345 و 346 کلوین رسید. همچنین مشاهده شد با افزایش زاویه در بازتابنده‌های صفحه تخت و سهموی دمای ماژول افزایش یافت و بازتابنده‌های سهموی در زاویه‌های شیب بالاتر دمای بالاتر و توان تولیدی بالاتری نسبت به بازتابنده‌های صفحه تخت داشتند. دمای ماژول با استفاده از 6 نوع بازتابنده‌ ترکیبی نیز ارزیابی و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and comparison of combined, parabolic and flat plate reflectors on the performance of a solar module

نویسندگان [English]

  • Mostafa Asvad 1
  • Mofid Gorji 2
  • Arash Mahdavi 1
1 Babol Noshirvani University of Technology
2 Babol University of Technology
چکیده [English]

Solar energy is the most abundant source of energy among renewable energies which can be directly converted into electricity by solar modules. To tackle the low energy output of solar modules in places where there are not enough spaces to install many solar modules, the use of reflectors is recommended. The use of reflectors increases the solar radiation on the surface of the module, hence, will boost its power output. In this study, two-dimensional simulations were performed by using ANSYS Fluent 2021 R2 package software in which the effects of a flat plate, parabolic, and hybrid reflectors on the temperature and efficiency of the module were investigated. The numerical simulation of the current study was validated against an experimental case study. Although there were so many simplifications and assumptions for the validation, the maximum deviation between the present numerical result with the experimental was less than 3.86%, which certifies the results of this paper. Based on the output, the surface temperature of the solar module with ˚85 flat plate reflector and ˚85 parabolic reflector reached 360.82 (K) and 371.11 (K), respectively, while the temperature with ˚50 reflector for both parabolic and flat plate modes reached 345.94 (K) and 346 (K), which are approximately equal. It was also observed that with increasing the angle of flat and parabolic reflectors, the module temperature increased and parabolic reflectors had higher temperatures in higher degrees. The module temperature using a type 6 reflector increased by 7.14% and 0.92% compared to the ˚80 flat plate reflector and ˚80 parabolic reflector, respectively. In terms of efficiency, since reflectors will intensify the solar radiation on a solar module surface it will enhance the operating temperature of the module so that in all cases with reflectors the efficiency will drop from an initial maximum value to a certain minimum value. This drop is more significant in the parabolic reflectors compared to the flat plate reflectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar energy
  • Solar module
  • Reflector
  • Module temperature
  • Efficiency