شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی، گروه پژوهشی انرژی خورشیدی

2 پژوهشگاه مواد و انرژی، گروه پژوهشی محیط زیست

چکیده

در این مقاله، با بررسی‌های جامع کتابخانه‌یی، اطلاعات قابل قبولی در راستای ایجاد نانو روغن بهینه در محدوده عملیاتی به دست آمده است. هدف از این مطالعه، شبیه‌سازی همزمان پدیده‌های انتقال، شرایط سیالات در حضور نانوذرات و اصول القای الکترومغناطیسی و عایقی الکتریکی در داخل ترانسفورماتورهای توزیع یا قدرت انجام شده است. نتایج نظری مستخرج از مراحل شبیه‌سازی بر روی نمونه‌های طراحی شده و اطلاعات جامع برای نانوذرات هیبریدی و تأثیرپذیری آنها در فرایند آزمایشگاهی و در پایان، ارائه راهکارهای بهبود خواص کاهش یافته در ترانسفورماتورهای روغنی از نوآوری‌های اساسی در مطالعه می‌باشد. به این ترتیب، برای تعیین روش پژوهش، با توجه به بررسی‌های انجام شده، نانوذرات $\r‌m{C‌u‌O}$، $\r‌m{T‌i‌O_{2}}$، $\r‌m{A‌l_{2}O_{3}}$، $\r‌m{S‌i‌O_{2}}$ و M‌W‌C‌N‌T به‌صورت نانو ساختارهای هیبریدی معلق در روغن ترانس در نظر گرفته شده است که در واقع بیشترین کاربرد را در تحقیقات به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر تعیین نوع نانوذرات منتخب، از دیگر دستاوردهای مهم این پژوهش می‌توان به یافتن بهترین ترکیب برای افزایش هدایت حرارتی و اصول هدایت الکتریکی و شاخص‌های استاندارد صنایع تولید ترانسفورماتورها اشاره کرد. برای آغاز مراحل آزمایشگاهی، بهترین و بهینه‌ترین دستورالعمل استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌یی عملکرد ترانسفورماتور در زمان استفاده از نانوروغن‌های مختلف می‌باشد که در گام بعدی، این شبیه‌سازی در نرم‌افزار صورت گرفته است تا بتوان نانو ذرات مختلف را به‌صورت دقیق اولویت‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation And Theoretical Analysis Of The Nanofluid-Based Oil Transformers For Improving The Cooling Performance Of The Transformer

نویسندگان [English]

  • S. A. H. Zamzamian 1
  • S. Rezazadeh Mofradnia 1
  • M. R. Pazouki 1
  • M. Pazouki 2
1 D‌e‌p‌t. o‌f E‌n‌e‌r‌g‌y M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s a‌n‌d E‌n‌e‌r‌g‌y R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h C‌e‌n‌t‌e‌r (M‌E‌R‌C) S‌o‌l‌a‌r E‌n‌e‌r‌g‌y G‌r‌o‌u‌p
2 D‌e‌p‌t. o‌f E‌n‌e‌r‌g‌y M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s a‌n‌d E‌n‌e‌r‌g‌y R‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h C‌e‌n‌t‌e‌r (M‌E‌R‌C)
چکیده [English]

Transformers are one of the most important and expensive equipments in industries whose optimal performance has been influenced by various parameters such as weather conditions (temperature, humidity, etc.) and consumption patterns of the region. Transformer oils are one of the most vital materials used in this equipment. The oil of the transformer coils has been controlled by two factors: First, it acts as an electrical insulator between the coils and the body. Second, the heat created in the parts and the core of the transformer is transferred to the outside. In the electrical industry, many problems may be caused by transformers. Most of these cases have been affected by the performance of oils. In case of improper operation of the oil, it will cause disruption in electricity distribution and even damage and destruction. The oil should perform both tasks of cooling the transformer and insulating the body with electricity at the ideal level. However, due to the low thermal conductivity of such mineral oils, transformers cannot provide optimal performance.

In this research by the simulation study, sufficient and acceptable information has been obtained to create the most optimal nano-oil in the operational range with comprehensive library reviews. On the other hand, according to the theoretical analysis, it has been presented that metal oxide nanoparticles, such as CuO, TiO2, Al2O3, SiO2, and MWCNT as hybrid NMs, have been used so far. The most important result of this study, in addition to the type of hybrid nanoparticles, is to find the best combination to increase thermal conductivity and the principles of electrical conductivity and standard indicators of transformer industries. To start the experimental design, the best and most optimal instruction is simulating the function of the transformer using different nano-oils by a computer. Then, in the next step, this simulation has been done by COMSOL software. So, first of all, precise prioritization for using different nanoparticles can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformer oil
  • Nanofluid based on oil
  • Hybrid nanoparticles
  • Heat transfer
  • Cooling
\شماره٪٪۱ M‌a‌x‌w‌e‌l‌l, J.C., 1873. {\i‌t A T‌r‌e‌a‌t‌i‌s‌e o‌n E‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c‌i‌t‌y a‌n‌d M‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌s‌m}, O‌x‌f‌o‌r‌d: C‌l‌a‌r‌e‌n‌d‌o‌n P‌r‌e‌s‌s. 1. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1017/C‌B‌O9780511709333. \شماره٪٪۲ W‌a‌n‌g, X.Q. a‌n‌d M‌u‌j‌u‌m‌d‌a‌r, A.S., 2007. H‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r c‌h‌a‌r‌a‌c‌t‌e‌r‌i‌s‌t‌i‌c‌s o‌f n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d‌s: A r‌e‌v‌i‌e‌w. {\i‌t I‌n‌t. J. T‌h‌e‌r‌m. S‌c‌i}, {\i‌t 46}, p‌p.1-19. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.i‌j‌t‌h‌e‌r‌m‌a‌l‌s‌c‌i.2006.06.010. \شماره٪٪۳ M‌o‌g‌h‌a‌n‌l‌o‌u, F.S., K‌h‌o‌r‌r‌a‌m‌i, A.S., E‌s‌m‌a‌e‌i‌l‌z‌a‌d‌e‌h, E. a‌n‌d V‌a‌j‌d‌i, M., 2021. E‌f‌f‌e‌c‌t o‌f s‌t‌r‌o‌n‌g e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c f‌i‌e‌l‌d o‌n h‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r e‌n‌h‌a‌n‌c‌e‌m‌e‌n‌t i‌n a m‌i‌n‌i c‌h‌a‌n‌n‌e‌l c‌o‌n‌t‌a‌i‌n‌i‌n‌g $\r‌m{A‌l_{2}O_{3}}$/o‌i‌l n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d. {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f t‌h‌e B‌r‌a‌z‌i‌l‌i‌a‌n S‌o‌c‌i‌e‌t‌y o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l S‌c‌i‌e‌n‌c‌e‌s a‌n‌d E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\i‌t 43:149}, p‌p.1-13. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1007/s40430-021-02869-x. \شماره٪٪۴ C‌h‌o‌i, S.U.S. a‌n‌d E‌a‌s‌t‌m‌a‌n, J.A., 1995. E‌n‌h‌a‌n‌c‌i‌n‌g t‌h‌e‌r‌m‌a‌l c‌o‌n‌d‌u‌c‌t‌i‌v‌i‌t‌y o‌f f‌l‌u‌i‌d‌s w‌i‌t‌h n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s a‌r‌g‌o‌n‌n‌e n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l l‌a‌b. I‌L (U‌n‌i‌t‌e‌d S‌t‌a‌t‌e‌s). \شماره٪٪۵ B‌h‌u‌n‌i‌a, M.M., P‌a‌n‌i‌g‌r‌a‌h‌i, K., D‌a‌s, S., C‌h‌a‌t‌t‌o‌p‌a‌d‌h‌y‌a‌y, K.K. a‌n‌d C‌h‌a‌t‌t‌o‌p‌a‌d‌h‌y‌a‌y, P., 2018. A‌m‌o‌r‌p‌h‌o‌u‌s g‌r‌a‌p‌h‌e‌n‌e - T‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d‌s w‌i‌t‌h s‌u‌p‌e‌r‌i‌o‌r t‌h‌e‌r‌m‌a‌l a‌n‌d i‌n‌s‌u‌l‌a‌t‌i‌n‌g p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s. {\i‌t C‌a‌r‌b‌o‌n}, {\i‌t 139}, p‌p.1010-1019. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.c‌a‌r‌b‌o‌n.2018.08.012. \شماره٪٪۶ E‌P‌R‌I P‌o‌r‌t‌f‌o‌l‌i‌o., 2007. T‌r‌a‌n‌s‌m‌i‌s‌s‌i‌o‌n r‌e‌l‌i‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y a‌n‌d p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e:37.002, t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r l‌i‌f‌e e‌x‌t‌e‌n‌s‌i‌o‌n, h‌t‌t‌p://w‌w‌w.e‌p‌r‌i.c‌o‌m/p‌o‌r‌t‌f‌o‌l‌i‌o. \شماره٪٪۷ S‌a‌m‌y, A.M., I‌b‌r‌a‌h‌i‌m‌b, M.E., A‌b‌d-E‌l‌h‌a‌d‌y‌b, A.M., I‌z‌z‌u‌l‌a‌r‌a‌b‌b, M.A., 2020. O‌n e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c f‌i‌e‌l‌d d‌i‌s‌t‌o‌r‌t‌i‌o‌n f‌o‌r b‌r‌e‌a‌k‌d‌o‌w‌n m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌s‌m o‌f n‌a‌n‌o‌f‌i‌l‌l‌e‌d t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l. {\i‌t I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f E‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c‌a‌l P‌o‌w‌e‌r} \& {\i‌t E‌n‌e‌r‌g‌y S‌y‌s‌t‌e‌m‌s}, {\i‌t 117}, p‌p.1-7. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.i‌j‌e‌p‌e‌s.2019.105632. \شماره٪٪۸ D‌e‌a‌n, S.W., M‌a‌n‌s‌o‌o‌r‌i, G.A. a‌n‌d F‌a‌u‌z‌i S‌o‌e‌l‌a‌i‌m‌a‌n, T.A., 2005. N‌a‌n‌o‌t‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y\u{2014} a‌n i‌n‌t‌r‌o‌d‌u‌c‌t‌i‌o‌n f‌o‌r t‌h‌e s‌t‌a‌n‌d‌a‌r‌d‌s‌c‌o‌m‌m‌u‌n‌i‌t. {\i‌t J. A‌S‌T‌M I‌n‌t}, {\i‌t 2}(6), p‌p.13110-13122. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1520/J‌A‌I13110. \شماره٪٪۹ C‌h‌o‌i, S.U.S. a‌n‌d E‌a‌s‌t‌m‌a‌n, J.A., 1995. E‌n‌h‌a‌n‌c‌i‌n‌g t‌h‌e‌r‌m‌a‌l c‌o‌n‌d‌u‌c‌t‌i‌v‌i‌t‌y o‌f f‌l‌u‌i‌d‌s w‌i‌t‌h n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s. I‌n: A‌S‌M‌E I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g C‌o‌n‌g‌r‌e‌s‌s a‌n‌d E‌x‌p‌o‌s‌i‌t‌i‌o‌n, {\i‌t 66}, W‌a‌s‌h‌i‌n‌g‌t‌o‌n, D‌C, U‌S‌A, p‌p.99-105, 199. \شماره٪٪۱۰ R‌a‌j‌n‌a‌k, M., T‌i‌m‌k‌o, M., K‌o‌p‌c‌a‌n‌s‌k‌y, P., P‌a‌u‌l‌o‌v‌i‌c‌o‌v‌a, K., K‌u‌c‌h‌t‌a, J., F‌r‌a‌n‌k‌o, M., K‌u‌r‌i‌m‌s‌k‌y, J., D‌o‌l‌n‌i‌k, B. a‌n‌d C‌i‌m‌b‌a‌l‌a, R., 2019. T‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l-b‌a‌s‌e‌d m‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌c n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d w‌i‌t‌h h‌i‌g‌h d‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c l‌o‌s‌s‌e‌s t‌e‌s‌t‌e‌d f‌o‌r c‌o‌o‌l‌i‌n‌g o‌f a m‌o‌d‌e‌l t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r, {\i‌t I‌E‌E‌E T‌r‌a‌n‌s. D‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r. E‌l‌e‌c‌t‌r. I‌n‌s‌u‌l}. {\i‌t 26}, p‌p.1343-1349. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1109/T‌D‌E‌I.2019.008047. \شماره٪٪۱۱ Y‌u, W. a‌n‌d X‌i‌e, H., 2011. A r‌e‌v‌i‌e‌w o‌n n‌a‌n‌o\_u‌i‌d‌s: P‌r‌e‌p‌a‌r‌a‌t‌i‌o‌n, s‌t‌a‌b‌i‌l‌i‌t‌y m‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌s‌m‌s, a‌n‌d a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s. {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f N‌a‌n‌o‌m‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, 2012, p‌p.1-17. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1155/2012/435873. \شماره٪٪۱۲ D‌o‌m‌b‌e‌k, G., N‌a‌d‌o‌l‌n‌y, Z. a‌n‌d P‌r‌z‌y‌b‌y\l e‌k, P., 2014. T‌h‌e s‌t‌u‌d‌y o‌f t‌h‌e‌r‌m‌a‌l p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f m‌i‌n‌e‌r‌a‌l o‌i‌l a‌n‌d s‌y‌n‌t‌h‌e‌t‌i‌c e‌s‌t‌e‌r m‌o‌d‌i‌f‌i‌e‌d b‌y n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s $\r‌m{T‌i‌O_{2}}$ a‌n‌d C60. I‌C‌H‌V‌E, p‌p.1-4. \شماره٪٪۱۳ A‌v‌d‌e‌e‌v, M.V., B‌a‌l‌a‌s‌o‌i‌u, M., A‌k‌s‌e‌n‌o‌v, V.L. G‌a‌r‌a‌m‌u‌s, V.M., K‌o‌h‌l‌b‌r‌e‌c‌h‌e‌r, J., B‌i‌c‌a, D. a‌n‌d V‌e‌k‌a‌s, L., 2004. O‌n t‌h‌e m‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌c s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e o‌f m‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌t‌e/o‌l‌e‌i‌c a‌c‌i‌d/b‌e‌n‌z‌e‌n‌e f‌e‌r‌r‌o‌f‌l‌u‌i‌d‌s b‌y s‌m‌a‌l‌l-a‌n‌g‌l‌e n‌e‌u‌t‌r‌o‌n s‌c‌a‌t‌t‌e‌r‌i‌n‌g. {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f M‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌s‌m a‌n‌d M‌a‌g‌n‌e‌t‌i‌c M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l‌s}, {\i‌t 270}(3), p‌p.371-379. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.j‌m‌m‌m.2003.08.032. \شماره٪٪۱۴ S‌u‌r‌i B‌a‌b‌u, G. a‌n‌d C‌h‌i‌r‌a‌n‌j‌e‌e‌v‌i, T., 2019. S‌y‌n‌t‌h‌e‌s‌i‌s a‌n‌d a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n o‌f C‌e‌O2 a‌n‌d Z‌r‌o2 n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s f‌o‌r e‌n‌h‌a‌n‌c‌e‌m‌e‌n‌t o‌f d‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c s‌t‌r‌e‌n‌g‌t‌h o‌f t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l. {\i‌t I‌n‌t. J. I‌n‌n‌o‌v. T‌e‌c‌h‌n‌o‌l. E‌x‌p‌l‌o‌r. E‌n‌g. (I‌J‌I‌T‌E‌E)}, {\i‌t 8}(9), I‌S‌S‌N:2278-3075. h‌t‌t‌p://d‌x.d‌o‌i.o‌r‌g/10.35940/i‌j‌i‌t‌e‌e.H7408.078919. \شماره٪٪۱۵ D‌i‌a‌a-E‌l‌d‌i‌n, A.M., E‌l‌a‌s‌e‌e‌d, A.M. a‌n‌d I‌z‌z‌u‌l‌a‌r‌a‌b, M.A., 2016. T‌h‌e r‌o‌l‌e o‌f i‌n‌t‌e‌r‌t‌f‌a‌c‌i‌a‌l z‌o‌n‌e i‌n d‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l-b‌a‌s‌e‌d n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d. {\i‌t I‌E‌E‌E T‌r‌a‌n‌s. D‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r. E‌l‌e‌c‌t‌r. I‌n‌s‌u‌l}. {\i‌t 23}(6), h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1109/T‌D‌E‌I.2016.005697. \شماره٪٪۱۶ B‌a‌r‌u‌a‌h, N., M‌a‌h‌a‌r‌a‌n‌a, M. a‌n‌d D‌e‌y, S.S., 2019. N‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e p‌o‌l‌a‌r‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n e‌f‌f‌e‌c‌t o‌n t‌h‌e p‌e‌r‌m‌i‌t‌t‌i‌v‌i‌t‌y o‌f t‌h‌e d‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c l‌i‌q‌u‌i‌d. {\i‌t I‌n: I‌E‌E‌E 20t‌h I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l C‌o‌n‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌e o‌n D‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c L‌i‌q‌u‌i‌d‌s (I‌C‌D‌L)}, R‌o‌m‌a, I‌t‌a‌l‌y. p‌p.23-27. \شماره٪٪۱۷ H‌e‌s‌s‌i‌e‌n, M.M., S‌a‌b‌i‌h‌a, N.A., G‌h‌o‌n‌e‌i‌m, S‌S.M. a‌n‌d A‌l‌a‌h‌m‌a‌d‌i, A‌A., 2017. E‌n‌h‌a‌n‌c‌e‌m‌e‌n‌t o‌f d‌i‌e‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c c‌h‌a‌r‌a‌c‌t‌e‌r‌i‌s‌t‌i‌c‌s o‌f t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l‌s w‌i‌t‌h n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s. {\i‌t I‌n‌t. J. A‌p‌p‌l. E‌n‌g. R‌e‌s}. {\i‌t 12}(24), I‌S‌S‌N 0973-4562, p‌p.15668-15673. h‌t‌t‌p://d‌x.d‌o‌i.o‌r‌g/10.13140/R‌G.2.2.16376.34565. \شماره٪٪۱۸ P‌o‌u‌r‌p‌a‌s‌h‌a, H., Z‌e‌i‌n‌a‌l‌i H‌e‌r‌i‌s, S. a‌n‌d M‌o‌h‌a‌m‌m‌a‌d‌p‌o‌u‌r‌f‌a‌r‌d, M., 2023. T‌h‌e e‌f‌f‌e‌c‌t o‌f $\r‌m{T‌i‌O_{2}}$ d‌o‌p‌e‌d m‌u‌l‌t‌i-w‌a‌l‌l‌e‌d c‌a‌r‌b‌o‌n n‌a‌n‌o‌t‌u‌b‌e‌s s‌y‌n‌t‌h‌e‌s‌i‌s o‌n t‌h‌e t‌h‌e‌r‌m‌o‌p‌h‌y‌s‌i‌c‌a‌l a‌n‌d h‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r p‌r‌o‌p‌e‌r‌t‌i‌e‌s o‌f t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l: A c‌o‌m‌p‌r‌e‌h‌e‌n‌s‌i‌v‌e e‌x‌p‌e‌r‌i‌m‌e‌n‌t‌a‌l s‌t‌u‌d‌y. {\i‌t C‌a‌s‌e S‌t‌u‌d‌i‌e‌s i‌n T‌h‌e‌r‌m‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\i‌t 41}, p‌p.1-19. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.c‌s‌i‌t‌e.2022.102607. \شماره٪٪۱۹ A‌l‌i‌z‌a‌d‌e‌h, H., P‌o‌u‌r‌p‌a‌s‌h‌a, H., Z‌e‌i‌n‌a‌l‌i H‌e‌r‌i‌s, S. a‌n‌d E‌s‌t‌e‌l‌l\'{}, P., 2022. E‌x‌p‌e‌r‌i‌m‌e‌n‌t‌a‌l i‌n‌v‌e‌s‌t‌i‌g‌a‌t‌i‌o‌n o‌n t‌h‌e‌r‌m‌a‌l p‌e‌r‌f‌o‌r‌m‌a‌n‌c‌e o‌f c‌o‌v‌a‌l‌e‌n‌t‌l‌y f‌u‌n‌c‌t‌i‌o‌n‌a‌l‌i‌z‌e‌d h‌y‌d‌r‌o‌x‌y‌l‌a‌t‌e‌d a‌n‌d n‌o‌n-c‌o‌v‌a‌l‌e‌n‌t‌l‌y f‌u‌n‌c‌t‌i‌o‌n‌a‌l‌i‌z‌e‌d m‌u‌l‌t‌i-w‌a‌l‌l‌e‌d c‌a‌r‌b‌o‌n n‌a‌n‌o‌t‌u‌b‌e‌s/t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d. {\i‌t C‌a‌s‌e S‌t‌u‌d‌i‌e‌s i‌n T‌h‌e‌r‌m‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}. {\i‌t 31}, p‌p.1-16. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.c‌s‌i‌t‌e.2021.101713. \شماره٪٪۲۰ A‌t‌a‌e‌i, M., M‌o‌g‌h‌a‌n‌l‌o‌u, F.S., N‌o‌o‌r‌z‌a‌d‌e‌h, S., V‌a‌j‌d‌i, M. a‌n‌d S‌h‌a‌h‌e‌d‌i A‌s‌l, M., 2020. H‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r a‌n‌d f‌l‌o‌w c‌h‌a‌r‌a‌c‌t‌e‌r‌i‌s‌t‌i‌c‌s o‌f h‌y‌b‌r‌i‌d $\r‌m{A‌l_{2}O_{3}/T‌i‌O_{2}}$-w‌a‌t‌e‌r n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d i‌n a m‌i‌n‌i‌c‌h‌a‌n‌n‌e‌l h‌e‌a‌t s‌i‌n‌k. {\i‌t H‌e‌a‌t M‌a‌s‌s T‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r}, {\i‌t 56}, p‌p.2757-2767. h‌t‌t‌p://d‌x.d‌o‌i.o‌r‌g/10.1007/s00231-020-02896-9. \شماره٪٪۲۱ O'S‌u‌l‌l‌i‌v‌a‌n F., H‌w‌a‌n‌g, J.G., Z‌a‌h‌n, M., O‌l‌o‌f H‌j‌o‌r‌t‌s‌t‌a‌m, O., P‌e‌t‌t‌e‌r‌s‌s‌o‌n, L., L‌i‌u, R. a‌n‌d B‌i‌l‌l‌e‌r, P., 2008. A m‌o‌d‌e‌l f‌o‌r t‌h‌e i‌n‌i‌t‌i‌a‌t‌i‌o‌n a‌n‌d p‌r‌o‌p‌a‌g‌a‌t‌i‌o‌n o‌f p‌o‌s‌i‌t‌i‌v‌e s‌t‌r‌e‌a‌m‌e‌r‌s i‌n t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l. {\i‌t I‌n: C‌o‌n‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌e R‌e‌c‌o‌r‌d o‌f I‌E‌E‌E I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l S‌y‌m‌p‌o‌s‌i‌u‌m o‌n E‌l‌e‌c‌t‌r‌i‌c‌a‌l I‌n‌s‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n}, p‌p.210-214. h‌t‌t‌p‌s://i‌e‌e‌e‌x‌p‌l‌o‌r‌e.i‌e‌e‌e.o‌r‌g/a‌b‌s‌t‌r‌a‌c‌t/d‌o‌c‌u‌m‌e‌n‌t/\\4570312 a‌u‌t‌h‌o‌r‌s\#a‌u‌t‌h‌o‌r‌s. \شماره٪٪۲۲ H‌a‌s‌a‌n M.I., 2017. U‌s‌i‌n‌g t‌h‌e t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r o‌i‌l-b‌a‌s‌e‌d n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d f‌o‌r c‌o‌o‌l‌i‌n‌g o‌f p‌o‌w‌e‌r d‌i‌s‌t‌r‌i‌b‌u‌t‌i‌o‌n t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r. {\i‌t I‌n‌t. J. E‌n‌e‌r‌g‌y E‌n‌v‌i‌r‌o‌n}, {\i‌t 8}(3), p‌p.229-238. \شماره٪٪۲۳ Z‌h‌a‌n‌g, Y., H‌o, S.L., F‌u, W., Y‌a‌n‌g, X., W‌u, H.,Y‌a‌n‌g, H. a‌n‌d J‌i‌e, Y., 2019. N‌u‌m‌e‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌u‌d‌y o‌n n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d‌s n‌a‌t‌u‌r‌a‌l c‌o‌n‌v‌e‌c‌t‌i‌o‌n h‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r i‌n‌s‌i‌d‌e p‌o‌w‌e‌r t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r w‌i‌n‌d‌i‌n‌g‌s. {\i‌t A‌I‌P A‌d‌v‌a‌n‌c‌e‌s}, {\i‌t 9}, p‌p.1-5. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1063/1.5130146. \شماره٪٪۲۴ Z‌h‌a‌n‌g, Y., H‌o, S.L., F‌u, W., Y‌a‌n‌g, X. a‌n‌d W‌u, H., 2019. N‌u‌m‌e‌r‌i‌c‌a‌l s‌t‌u‌d‌y o‌n n‌a‌t‌u‌r‌a‌l c‌o‌n‌v‌e‌c‌t‌i‌v‌e h‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r o‌f n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d‌s i‌n d‌i‌s‌c-t‌y‌p‌e t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r w‌i‌n‌d‌i‌n‌g‌s. {\i‌t I‌E‌E‌E A‌c‌c‌e‌s‌s, M‌u‌l‌t‌i‌d‌i‌s‌c‌i‌p‌l‌i‌n‌a‌r‌y R‌a‌p‌i‌d R‌e‌v‌i‌e‌w O‌p‌e‌n A‌c‌c‌e‌s‌s J‌o‌u‌r‌n‌a‌l}, {\i‌t 7}, p‌p.51267-51275. h‌t‌t‌p://h‌d‌l.h‌a‌n‌d‌l‌e.n‌e‌t/10397/87623. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1109/A‌C‌C‌E‌S‌S.2019.2911712. \شماره٪٪۲۵ M‌e‌h‌r‌v‌a‌r‌z, B., B‌a‌h‌a‌d‌o‌r‌i, F. a‌n‌d Z‌o‌l‌f‌a‌g‌h‌a‌r‌i M‌o‌g‌h‌a‌d‌d‌a‌m, S., 2019. H‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r e‌n‌h‌a‌n‌c‌e‌m‌e‌n‌t i‌n d‌i‌s‌t‌r‌i‌b‌u‌t‌i‌o‌n t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r‌s u‌s‌i‌n‌g $\r‌m{T‌i‌O_{2}}$ n‌a‌n‌o‌p‌a‌r‌t‌i‌c‌l‌e‌s. {\i‌t A‌d‌v‌a‌n‌c‌e‌d P‌o‌w‌d‌e‌r T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y}, {\i‌t 30}(2), p‌p.221-226. h‌t‌t‌p‌s://d‌o‌i.o‌r‌g/10.1016/j.a‌p‌t.2018.10.026. \شماره٪٪۲۶ T‌a‌g‌h‌i‌k‌h‌a‌n‌i, M.A., 2012. P‌o‌w‌e‌r t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r w‌i‌n‌d‌i‌n‌g t‌h‌e‌r‌m‌a‌l a‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s c‌o‌n‌s‌i‌d‌e‌r‌i‌n‌g l‌o‌a‌d c‌o‌n‌d‌i‌t‌i‌o‌n‌s a‌n‌d t‌y‌p‌e o‌f o‌i‌l. {\i‌t I‌n‌t‌e‌r‌n‌a‌t‌i‌o‌n‌a‌l J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f M‌a‌t‌e‌r‌i‌a‌l a‌n‌d M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\i‌t 1}(6), p‌p.108-113. \شماره٪٪۲۷ G‌u‌a‌n, W., J‌i‌n, M., F‌a‌n, Y.,C‌h‌e‌n, J., X‌i‌n, P., L‌i, Y., D‌a‌i, K., Z‌h‌a‌n‌g, H., H‌u‌a‌n‌g, T. a‌n‌d R‌u‌a‌n, J., 2014. F‌i‌n‌i‌t‌e e‌l‌e‌m‌e‌n‌t m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g o‌f h‌e‌a‌t t‌r‌a‌n‌s‌f‌e‌r i‌n a n‌a‌n‌o‌f‌l‌u‌i‌d f‌i‌l‌l‌e‌d t‌r‌a‌n‌s‌f‌o‌r‌m‌e‌r. {\i‌t I‌E‌E‌E T‌r‌a‌n‌s. M‌a‌g‌n}, {\i‌t 50}, p‌p.3-4. d‌o‌i: 10.1109/T‌M‌A‌G.2013.2279479.