فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، با طراحی بهینه پارامترهای هندسی کانال ذوزنقه‌یی، نیروی فرایند فشار در کانال زاویه‌دار لوله‌یی (T‌C‌A‌P) کاهش یافته و برای اولین بار لوله‌های منیزیمی با ضخامت ۱ میلی‌متر با استفاده از این فرایند فرآوری شده‌اند. در ابتدای پژوهش، با استفاده از مدل المان محدود، فرایند در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده و تأثیر پارامترهای هندسی بر روی نیروی فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عملکرد فرایند با پارامترهای هندسی بهینه، لوله‌های منیزیمی با قطر خارجی ۵ میلی‌متر و ضخامت ۱ میلی‌متر در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس طی سه پاس، فرآوری شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون‌های متالوگرافی، میکروسختی و کشش نشان می‌دهد که فرایند T‌C‌A‌P با هندسه ذوزنقه‌یی و پارامترهای هندسی بهینه، فرایند مناسبی برای اصلاح ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی لوله‌های منیزیمی با ضخامت یک میلی‌متر است. مقادیر استحکام تسلیم و استحکام نهایی در پاس دوم به ترتیب 1/6 و 1/26 برابر نمونه اولیه شده و به مقدار ۶۰ و ۹۲ مگاپاسکال رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing Of Thin Magnesium Tubes By Tubular Channel Angular Pressing (TCAP) Process With Trapezoidal Geometry

نویسندگان [English]

  • M. Kamran Masouleh
  • A. Asempour
D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌h‌a‌r‌i‌f U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

Due to the compatibility of Magnesium with the body, it is a suitable material for making biodegradable stents, although its mechanical properties are not desirable for stent application. Accordingly, lately, microstructure and mechanical properties of magnesium have been improved using various methods, including Severe Plastic Deformation (SPD). Many SPD methods have been introduced for the fabrication of ultrafine grain tubes until now, and the process of Tubular Channel Angular Pressing (TCAP) is the most effective one. In this research, by optimally designing the geometrical parameters of the trapezoidal channel, the process force in TCAP has been reduced, and for the first time, magnesium tubes with a thickness of 1 mm have been processed using this process. At the beginning of the research, using the finite element model, the process was simulated in Abaqus software, and the effect of the geometric parameters on the process force was investigated. To investigate the performance of the process with optimal geometric parameters, magnesium tubes with an outer diameter of 5 mm and a thickness of 1 mm were processed at a temperature of 200°C in three passes. The results of metallographic, microhardness, and tensile tests show that the TCAP process with trapezoidal geometry and optimal geometrical parameters is a suitable process for modifying the microstructure and improving the mechanical properties of magnesium tubes with a thickness of one millimeter. The values of yield strength and ultimate strength in the second pass are 1.6 and 1.26 times the initial sample, respectively, and have reached 60 and 92 MPa. The average grain size and hardness have reached from 200 µm and 30 HV in the initial sample to 3 µm and 40 HV after the third pass, respectively. The ductility and strength of processed samples have improved compared to the initial sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation
  • Tubular channel angular pressing (TCAP) process
  • Ultrafine-grained thin tubes
  • Magnesium