فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد/ دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 -عضو ههیئت علمی

چکیده

در این پژوهش با طراحی بهینه پارامترهای هندسی کانال ذوزنقه ای نیروی فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای (TCAP) کاهش یافته و برای اولین بار لوله های منیزیمی با ضخامت 1 میلی متر با استفاده از این فرایند فراوری شده است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مدل المان محدود، فرایند در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و تاثیر پارامترهای هندسی برروی نیروی فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عملکرد فرایند با پارامترهای هندسی بهینه لوله های منیزیمی با قطر خارجی 5mm و ضخامت 1mmدر دمای ℃200 طی سه پاس فراوری شده اند. نتایج حاصل از آزمون های متالوگرافی، میکروسختی و کشش نشان می دهد که فرایند TCAP با هندسه ذوزنقه ای و پارامترهای هندسی بهینه، فرایند مناسبی برای اصلاح ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی لوله های منیزیمی با ضخامت یک میلی متر است. مقادیر استحکام تسلیم و استحکام نهایی در پاس دوم به ترتیب 1.6 و 1.26 برابر نمونه اولیه شده و به مقدار 60 و 92 مگاپاسکال رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing of thin magnesium tubes by tubular channel angular pressing (TCAP) process with trapezoidal geometry

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kamran Masouleh 1
  • ahmad asempour 2
1 MSc graduate/Mechanical Engineering Department of Sharifi University of Technology
2 -
چکیده [English]

Due to the compatibility of Magnesium with the body, it is a suitable material for making biodegradable stents, although, its mechanical properties are not desirable for stent application. Accordingly, lately, magnesium’s microstructure and mechanical properties have been improved using various methods, including the process of severe plastic deformation (SPD). Many severe plastic deformation methods have been introduced for the fabrication of ultrafine grain tubes until now, which the process of tubular channel angular pressing (TCAP) is the most effective one. In this research, by optimally designing the geometrical parameters of the trapezoidal channel, the process force in TCAP has been reduced, and for the first time, magnesium tubes with a thickness of 1 mm have been processed using this process. At the beginning of the research, using the finite element model, the process was simulated in Abaqus software, and the effect of the geometric parameters on the process force was investigated. To investigate the performance of the process with optimal geometric parameters, magnesium tubes with an outer diameter of 5 mm and a thickness of 1 mm were processed at a temperature of 200 °C in three passes. The results of metallographic, microhardness and tensile tests show that the TCAP process with trapezoidal geometry and optimal geometrical parameters is a suitable process for modifying the microstructure and improving the mechanical properties of magnesium tubes with a thickness of one millimeter. The values of yield strength and ultimate strength in the second pass are 1.6 and 1.26 times the initial sample, respectively, and have reached 60 and 92 MPa.The average grain size and hardness have reached from 200 µm and 30 HV in the initial sample to 3 µm and 40 HV after the third pass, respectively. The ductility and strength of processed samples have improved compared to the initial sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe plastic deformation"
  • "Tubular channel angular pressing (TCAP) process"
  • "Ultrafine-grained thin tubes"
  • "Magnesium