بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روان‌گرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری در خاک‌های ماسه‌یی

نویسنده

دانشگاه صنعتی بابل

چکیده

روش‌های ارزیابی پتانسیل روان‌گرایی در خاک‌های ماسه‌یی، عموماً براساس تحلیل قطعی است. در تحلیل قطعی پارامترها دقیق، بدون پراکندگی و خطا در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، در استفاده از این روش‌ها بین احتمال وقوع روان‌گرایی و ضریب اطمینان ارتباط دقیقی وجود ندارد. پاسخ این مسئله می‌تواند به‌وسیله‌ی تحلیل اعتمادپذیری داده شود. در این نوشتار، تحلیل اعتمادپذیری برپایه‌ی روش معروف «ارزیابی پتانسیل روان‌گرایی» و استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد بیان می‌شود. از آنجا که این روش مستلزم کمّی‌کردن مقادیر عدم قطعیت‌ها در محاسبات است، می‌توان با استفاده از گشتاورهای آماری مربوط به پارامترهای غیر قطعی ــ نظیر میانگین، واریانس و تابع چگالی احتمال ــ محتمل‌ترین مقادیر را در ارتباط با عدم قطعیت آنها محاسبه کرد. آنگاه با استفاده از شیوه‌ی گشتاور دوم ـ مرتبه‌ی اول پیشرفته )A‌F‌O‌S‌M(، می‌توان شاخص اعتمادپذیری را محاسبه و ارتباط آن را با احتمال وقوع روان‌گرایی و ضریب اطمینان به دست آورد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تکمیل یافته، با استفاده از رگرسیون آماری و براساس نتایج ۱۸۰ رکورد مربوط به ۲۶ گمانه در نقاط مختلف منطقه بابلسر، رابطه‌یی بین عدد نفوذ استاندارد نرمالیزه شده، نسبت تنش برشی دوره‌یی و احتمال وقوع روانگرایی خاک پیشنهاد شده است. رکورد در منطقه‌ی بابلسر، رابطه‌یی بین مشخصات لرزه‌یی، مقاومت و احتمال وقوع روان‌گرایی خاک پیشنهاد شده است. مقایسه‌های انجام‌شده به‌خوبی کارایی رابطه‌ی پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between standard penetration number and chance reliability using liquefaction in soils Mas·hyy

نویسنده [English]

  • Jesus shoshpasha
Babol University of Technology
چکیده [English]

Methods for assessing the liquefaction potential of soils Mas·hyy generally is determined based on the analysis. nalysis of precision in certain parameters, without dispersion and error are considered. Moreover, the use of these procedures between the occurrence of liquefaction and confidence there is no exact relationship. This answer can be given by reliability analysis. In this article, based on reliability analysis technique known as \"liquefaction otential assessment\" reference {1} and using the results of standard penetration test is expressed. Because this technique requires values Kmykrdn is uncertainty in the calculations, one can use statistical moments related to uncertain parameters such as mean, variance and probability density function values most likely in connection with their uncertainties calculated. Then, using advanced first order second moment methods) AFOSM (, one can alculate the reliability index and its relationship with the occurrence of liquefaction and confidence gained. For complete results data analysis using statistical regression based on Results 180 to a record 26 boreholes in ifferent parts of the region Babolsar, Rabthyy between normalized standard penetration number, the ratio of shear stress and chance Dvrhyy soil liquefaction has been suggested. Record Babolsar region, Lrz·hyy Profile Rabthyy between resistance and occurrence of soil liquefaction is proposed. Done well performance comparisons show the proposed relationshi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability analysis
  • liquefaction potential index
  • Reliability
  • uncertainty
  • confidence