تعیین شرایط بهینه در تصفیهی پساب حاوی مواد لبنی بهروش افزایش زیست شناختی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی - دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

بهمنظور استفاده از روش زیستشناختی در بهبود عملکرد سیستمهای لجن فعال برای تصفیهی پساب کارخانجات لبنیات، از جمیعت میکروبی لجن فعال هوازی سیستم تصفیهی شرکت سهامی صنایع شیر ایران )پگاه( ده باکتری جدا کرده و عملکرد هر یک از این ریزاندامگان را در کاهش بار آلی پساب مورد بررسی قرار دادهایم. بعد از مدت ۳۰ روز نمونهگیری، باکتریهای BP$_{3}$ و BP$_{4}$ میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )COD( را بهترتیب ۷۰٫۷ و ۶۹٫۵ درصد کاهش دادند. با اعمال شرایط بهینه در دمای $^{circ} C$۳۵−۳۰، pH برابر با ۱۰−۱۱، و نیز دور همزن )rpm(۱۵۰ باکتری، میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )COD( توسط BP$_{3}$ بهمیزان ۸۴٫۷۰ درصد کاهش یافت. این باکتری از میزان کربوهیدرات، چربی و پروتئین پساب بهترتیب ۹۸، ۴۵٫۳۰ و ۵۳ درصد کاسته است. مخلوط BP$_{3}$ و BP$_{4}$ بهاندازهی BP$_{3}$ تنها کارایی نداشته است. بنابراین BP$_{3}$ بهعنوان بهترین باکتری در سیستم انتخاب شد و با افزایش آن به تانک هوادهی لجن فعال و غالب شدن بر مخلوط میکروبی میتوان کارایی عملکرد سیستم لجن فعال را بالا برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOTREATMENT OF WASTEWATER FROM DAIRY PROCESSING PLANTS

نویسندگان [English]

  • V. Maghsodi 1
  • S. Yaghmaee 2
1 Biochemical and Bioenvironmental Research Center (BBRC)
2 Dept. of Chemical Engineering and Petroleum Sharif University of Technology
چکیده [English]

Micro ora of the effluents from a dairy factory in Tehran (Pegah Dairy Processing Plant) were isolated and screened for their ability to reduce the organic matter content and COD of the effluents. 10 bacteria were selected, due to a reduction in COD content from the 4th to 6th day of incubation at 30o and pH=11. The highest COD reduction was obtained by two isolates, BP3 and BP4, 70:7% and 69:5%, respectively (The initial COD concentration was 3000 mg/l and reduced to 880 and 920 mg/l).After optimization of the condition for test organisms, big reductions in the COD, carbohydrate, fat and protein content of the effluents were observed by BP3 of up to 84:70%, 98%, 45:30% and 53%, respectively.The mixture of BP3 and BP4 did not show as good a result as the BP3 alone. Therefore, BP3 has been selected as the most efficient microorganism for the system.The overall efficiency of the system will be increased if it is added to an anaerobic activated sludge tank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -