شبیه‌سازی انبساط و گسیختگی پوسته‌ استوانه‌یی تحت انفجار داخلی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این پژوهش انبساط، گسیختگی و رفتار پس از گسیختگی پوسته‌ی استوانه‌یی ساخته شده از مس بدون اکسیژن با هدایت بالا (O‌F‌H‌C) تحت انفجار خرج میانی ۴C با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شبیه‌سازی شده است. مزیت عمده‌ی استفاده از این روش در مقایسه با روش‌های معمول نظیر حذف المان، شبیه‌سازی واقع‌گرایانه‌تر فرایند تشکیل ترکش به‌دلیل ارضاء کامل قانون بقای جرم در دامنه‌ی مسئله است. با استفاده از روش ارائه شده در این پژوهش الگوی توزیع فضایی ترکش‌ها، تعداد تقریبی، اندازه و نیز سرعت آن‌ها قابل دست‌یابی است. همچنین خروج محصولات حاصل از انفجار از میان ترکش‌ها شبیه‌سازی شده است. مقایسه‌ی پروفیل تغییر شکل انبساطی به دست آمده از شبیه‌سازی با نتایج آزمایش نشان می‌دهد که تفاوت بین نتایج به‌طور متوسط کم‌تر از ۸ درصد است. همچنین شعاع شکست پوسته و سرعت ترکش‌ها با روابط نظری مقایسه شده و توافق خوبی میان آن‌ها مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها