اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

aeoi.org.ir/en/portal/home/?51054/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

مدیر نشریه

دکتر رضا نقدآبادی

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~naghdabd/
naghdabdsharif.edu
66165546
0000-0002-1858-1355

h-index: 40  

سردبیر

دکتر مهرداد تقی زاده منظری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mtmanzari/
mtmanzarisharif.edu
66165689
0000-0003-0297-7053

h-index: 18  

کارشناس نشریه

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری مدیر وب سایت و کارشناس امور اجرایی

sharifjournalsgmail.com
66164093- داخلی 1

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
64543416

h-index: 59  

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 40  

دکتر محسن اصغری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~asghari/
asgharisharif.edu
66165523

h-index: 25  

دکتر محمدرضا اعلم

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا

me.berkeley.edu/people/m-reza-alam/
reza.alamberkeley.edu
617-459-5158

h-index: 22  

دکتر آریا الستی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~aalasti/
aalastisharif.edu
66165504

h-index: 36  

دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2015/ABDOLREZA-OHADI-HAMADANI?slc_lang=en&&cv=2015&mod=scv
a_r_ohadiaut.ac.ir
64543484
0000-0001-6514-4089

h-index: 20  

دکتر احمد براری

مکانیک و ساخت و ساز دانشیار گروه مهندسی مکانیک ، خودرو و ساخت دانشکده مهندسی و دانشگاه علمی کاربردی انستیتوی فناوری انتاریو

www.ahmadbarari.com/
ahmad.barariuoit.ca
(905) 721-8668 ext

h-index: 24  

دکتر حسن سالاریه

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~salarieh/
salariehsharif.ir
66165538

h-index: 31  

دکتر محمدحسن سعیدی

تبدیل انرژی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/
samansharif.edu
66165522
0000-0002-4286-3934

h-index: 33  

دکتر سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

h-index: 7  

دکتر امیررضا شاهانی

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shahani/
shahanikntu.ac.ir
84063221
0000-0002-0070-6260

h-index: 22  

دکتر محمد شرعیات

مهندسی مکانیک استاد دانشکه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shariyat/publications.html
shariyatkntu.ac.ir
۸۴۰۶۳۲۲۶
0000-0002-1088-7333

h-index: 38  

دکتر محمودمهرداد شکریه

مکانیک کامپوزیت استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران

mech.iust.ac.ir/en/faculty/dr-mahmood-shokrieh/
shokriehiust.ac.ir
77240540
0000-0001-9693-1050

h-index: 60  

دکتر مجید صفاراول

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2294/MAJID%20SAFFAR-AVVAL
mavvalaut.ac.ir
64543423
0000-0002-4399-8021

h-index: 35  

دکتر حسن ظهور

مدلسازی سیستم های مکانیکی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

moshakhasat.ir/person/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
zohoorsharif.edu
66165527

دکتر فمیدا فلاح رجب زاده

مواد مرکب و مواد FG دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~fallah/
fallahsharif.ir
66165516

h-index: 12  

دکتر هادی محمدی

مهندسی مکانیک و بیومدیکال دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک بیریتیش کلمبیا، کانادا

engineering.ok.ubc.ca/about/contact/hadi-mohammadi/
hadi.mohammadiubc.ca

h-index: 23  

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

h-index: 30  

دکتر سیدمحمدباقر ملائک

دینامیک پرواز و کنترل استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=malaek
malaeksharif.edu
6616 4615

h-index: 13  

دکتر حسین نجات پیشنکاری

دینامیک و ارتعاشات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

www.mech.sharif.ir/web/mechfa/20
nejatsharif.ir
66165543
0000-0002-3487-3198

h-index: 23  

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

دکتر داود یونسیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/younesian/
younesianiust.ac.ir
73913523
0000-0002-3078-1579

h-index: 30  

تیم تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
64543416

h-index: 59  

دکتر محسن اصغری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~asghari/
asgharisharif.edu
66165523

h-index: 25  

دکتر آریا الستی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~aalasti/
aalastisharif.edu
66165504

h-index: 36  

دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

aut.ac.ir/cv/2015/ABDOLREZA-OHADI-HAMADANI?slc_lang=en&&cv=2015&mod=scv
a_r_ohadiaut.ac.ir
64543484
0000-0001-6514-4089

h-index: 20  

دکتر محمدحسن سعیدی

تبدیل انرژی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/
samansharif.edu
66165522

h-index: 33  

دکتر محمد شرعیات

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shariyat/publications.html
shariyatkntu.ac.ir
۸۴۰۶۳۲۲۶
0000-0002-1088-7333

h-index: 38  

دکتر مجید صفاراول

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2294/MAJID%20SAFFAR-AVVAL
mavvalaut.ac.ir
64543423
0000-0002-4399-8021

h-index: 35  

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر فمیدا فلاح رجب زاده

مواد مرکب و مواد FG دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~fallah/
fallahsharif.ir

h-index: 12  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک- طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356
0000-0002-9121-7736

h-index: 34  

دکتر یداله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~saboohi/
saboohisharif.edu
6616 4512
0000-0002-4608-7469

h-index: 23  

دکتر علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

h-index: 9  

پروفسور محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
alishashirazu.ac.ir
071-30243613