همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری -

pajouhesh@sharif.edu
66164093- داخلی4