نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسایش حرارتی استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • آشفتگی بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ا

 • اتاق مسکونی استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • اتصال اسکارف اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • ایرلیفت پمپ مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • اسپری قطرات رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • الگوی جریان دوفاز مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]
 • انتقال حرارت تابشی استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • اندازه دانه‌ی فریت بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 21-25]
 • انرژی ضربه مدل‌سازی انرژی ضربه‌ی فولادهای مرتبه‌یی در حالت تقس یم کننده‌ی ترک [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • انعطاف‌پذیری ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]

ب

 • بار الکتریکی ویژه رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • باردارسازی القایی رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • بارگذاری انفجاری اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • بارگذاری مرکب ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • بدن انسان استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]
 • بیش‌غلتی بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]

پ

 • پایداری استاتیکی و دینامیکی بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]
 • پرس‌کاری ورق به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • پروانه‌های نیمه‌مغروق عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 103-109]

ت

 • تمرکز تنش ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • تونل باد بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ج

 • جریان چندفازی شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • جوشکاری‌انفجاری اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]

ح

 • حالت تقسیم‌کننده‌ی ترک مدل‌سازی انرژی ضربه‌ی فولادهای مرتبه‌یی در حالت تقس یم کننده‌ی ترک [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • حل عددی مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]

خ

 • خفگی رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • خمش درون‌صفحه‌یی ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]
 • خواص مغناطیسی بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 21-25]
 • خودرو اس یو وی بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]

د

 • دنبال‌سازی مرز توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]

ر

 • روش اجزاء محدود معکوس به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • روش اختلاف محدود ضمنی شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • روش المان مرزی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 103-109]
 • روش حجم سیال (V‌O‌F) توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]
 • روش سهمی‌گون تکه‌یی (P‌P‌M) توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]

ز

 • زانویی ضرایب انعطاف‌پذیری و تمرکز تنش در زانویی‌ها تحت بارگذاری مرکب [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 27-37]

س

 • سرعت برخورد اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • سیستم تعلیق بررسی اثر پارامترهای سیستم تعلیق در پایداری غلتشی خودرو S‌U‌V [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 129-139]
 • سل ـ ژل احتراقی بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • سیم نازک بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ش

 • شبیه‌سازی سه‌بعدی شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • شکل اولیه‌ی ورق به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]
 • شکل‌پذیری به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]

ط

 • طراحی حرارتی معکوس استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 3-10]

ع

 • عامل کمپلکس‌کننده بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • عملکرد هیدرودینامیکی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه‌های نیمه‌مغروق با استفاده از روش المان مرزی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 103-109]

ف

 • فاصله‌ی هوایی اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • فولاد دوفازی بررسی اثر اندازه دانه فریت بر خواص مکانیکی فولاد ۴۳۴۰ AISI با ساختار دوفازی فریتی ـ بینایتی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 21-25]
 • فولادهای مرتبه‌یی مدل‌سازی انرژی ضربه‌ی فولادهای مرتبه‌یی در حالت تقس یم کننده‌ی ترک [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]

ک

 • کشش عمیق به‌دست آوردن شکل ورق اولیه و میزان شکل‌پذیری در قطعات سه‌بعدی پرس‌کاری شده به روش اجزا محدود معکوس [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 69-75]

گ

 • گرادیان فشار بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

م

 • محیط متخلخل شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • مخازن هیدروکربنی شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 29-49]
 • مدل ریاضی مدل‌سازی انرژی ضربه‌ی فولادهای مرتبه‌یی در حالت تقس یم کننده‌ی ترک [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • مدل‌سازی اصلاح مدل‌های بارگذاری انفجاری به‌وسیله‌ی ایجاد اتصال فارسی‌بُر (اسکارف) بین فلزات غیرهمجنس آلومینیوم و مس در جوشکاری انفجاری [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 119-127]
 • مدل مخلوط توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 39-49]
 • منقبض‌کننده بهبود توزیع فشار منقبض‌کننده برای کاهش آشفتگی تونل باد [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 11-19]

ن

 • نازل دوسیاله رویکردی تک‌فازی در طراحی، آزمایش و مقایسه‌ی عملکرد یک نازل دوسیاله‌ی القایی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 77-91]
 • نانو ذرات بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]
 • نسبت شناوری مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی رفتار ایرلیفت پمپ [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 111-118]

ه

 • هگزافریت باریم بررسی تأثیر عامل کمپلکس کننده بر خواص مغناطیسی پودر نانو ذرات هگزافریت باریم سطرجدید سنتزشده با روش سل ـ ژل احتراقی [26.3، شماره 1، 1389، صفحه 61-67]