نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی تنش بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • آسایش حرارتی ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • آلیاژهای حافظه‌دار مغناطیسی مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • آلودگی هوا برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]

ا

 • اتصالات چسبی ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • ارتعاشات اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • ارزیابی غیرمخرب ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • اصلاح مدل تحلیلی اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • اعوجاج الیاف روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • القای الکتریکی الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 121-128]
 • الگوریتم هوشمند روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • المان محدود بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • امواج طولی تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • امواج لمب ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • امواج هدایت‌شده تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • امواج ورقی ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • انتشار ذرات برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • انتقال حرارت بهینه شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]

ب

 • بادبردگی ذرات برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • بالدوین استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • بال مثلثی بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • برِیدِد کامپوزیت روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • بستر سیال بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • بستر متخلخل بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • بهینه‌سازی طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 121-128]
 • بهینه‌سازی سودمندی - اقتصادی بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]

پ

 • پاشش مایع الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • پرتابه‌ی کنترل دم بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • پره توربین استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • پشته‌ی سنگ‌آهن برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]

ت

 • تحلیل سودمندیـ اقتصادی بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • تحلیل مودال تجربی اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • تداخل گردابه بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • توربولانس شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]
 • توربولانس استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • توزیع دما بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]

ج

 • جابه‌جایی اجباری شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]
 • جاذب انرژی تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته‌های جدار نازک فولادی با هندسه‌ی نیمه‌کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری، به‌روش تجربی و عددی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 53-65]
 • جریان آشفته شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • جریان چگالشی بخار استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • جریان دوفازی شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • جریان گردابه‌یی بررسی تجربی اثرات ضریب منظری بال و فاصله‌ی آن تا بالک بر پارامترهای آئرودینامیکی یک پرتابه در زوایای حمله‌ی بالا [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 35-43]
 • جست‌وجوی سریع ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • جوانه‌زایی استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]
 • جوشش جابه‌جایی مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]

چ

 • چندگوشه‌یی محدب روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]

خ

 • خزش بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]

ر

 • ربات انسان‌نما روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • رفتار فوق کشسان مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • روش اجزای محدود اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • روش بهینه‌سازی اجتماع ذرات اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • روش تحلیلی روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • روش حجم محدود شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • روش کره‌های محاطی به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • روش مرکزی دقت بالا شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • روش نیرو به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]

س

 • ساختار اطلاعاتی ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • ساختار موج تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • سازه‌های خرپایی به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]
 • ستوانه‌های هم‌مرکز شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • سختی بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]
 • سرعت زاویه‌یی شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • سرعت فاز تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • سرعت گروه تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]
 • سرمایش مغناطیسی بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • سیستم ترکیبی تولید نیرو بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • سیستم گرمایش کفی ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • سیستم لوله اصلاح مدل اجزای محدود یک سیستم لوله‌ی Z شکل با استفاده از آزمایش مودال تجربی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • سلول واحد روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]

ش

 • شبکه‌های بی‌سازمان ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • شرایط خواب ارزیابی عملکرد سیستم‌های گرمایش کفی، باتوجه به سبک زندگی رایج در کشورهای شرقی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 67-74]
 • شوک چگالش استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]

ض

 • ضریب انتقال حرارت مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • ضریب عملکرد بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]

ط

 • طیف فرکانس تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]

ع

 • عدد تیلور شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • عدد دارسی شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]
 • عدد نوسل شبیه‌سازی عددی جریان آشفته بین استوانه‌های هم‌مرکز با چرخش استوانه‌ی داخلی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 27-34]
 • عملیات حرارتی بررسی کاهش سختی سطحی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 77-83]

ف

 • فرایند گازی‌کردن بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • فشار عمومی ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • فشار موئینگی ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]

ق

 • قطرات باردار الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]

ک

 • کرنش حاصل از میدان مغناطیسی مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • کمینه وزن به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]

ل

 • لوله‌ی میکروفین‌دارِ تخت مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • لوماکس استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 25-36]

م

 • ماده‌ی متخلخل شبیه‌سازی عددی جریان مغشوش درون لوله‌ی متخلخل جزیی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 45-51]
 • مبدل پوسته و لوله طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 121-128]
 • محاسبه‌ی سفتی روشی تحلیلی برای محاسبه‌ی سفتی برِیدِد کامپوزیت‌های دوبعدی سه‌محوره [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 75-81]
 • محیط متخلخل شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • محیط متخلخل ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • مخازن هیدروکربنی ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • مد $S_0$ ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]
 • میدان مغناطیسی بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبک ساده [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 15-25]
 • مدل ترکیبی شبیه‌سازی ترکیبی جریان در مخازن نفتی با استفاده از یک روش تقریب مرکزی با دقت بالا [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 37-46]
 • مدل ترمودینامیکی بهینه‌سازی سودمندی ـ اقتصادی سیستم ترکیبی تولید نیرو به‌کمک گازساز بستر سیال [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 3-13]
 • مدل‌سازی نموی مدل‌سازی نموی رفتار مغناطیسی مکانیکی تک کریستال‌های آلیاژ حافظه‌دار مغناطیسی N‌i‌M‌n‌G‌a [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 15-23]
 • مدل نفت سیاه ارائه‌ی روشی جدید برای حل عددی مدل توسعه‌یافته‌ی نفت سیاه با در نظر گرفتن اثر فشار موئینگی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 47-55]
 • مرتب‌سازی جهت‌دار ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • مرتب‌سازی لایه‌یی ارائه‌ی یک الگوریتم عددی برای مرتب‌سازیِ لایه‌ییِ جهت‌دارِ ساختار اطلاعاتیِ شبکه‌های بی‌سازمان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 101-111]
 • مرطوب‌سازی پشته برآورد میزان انتشار آلاینده‌های ذره‌یی در اثر بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن صنایع فولاد [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 89-95]
 • مطالعه‌ی تجربی مطالعه‌ی تجربی تأثیر تخت‌کردن لوله بر ضریب انتقال حرارت در جوشش جابه‌جاییِ داخل لوله‌ی میکروفین‌دار [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 57-63]
 • منحنی پاشش ارزیابی غیرمخرب کیفیت اتصالات چسبی در ورق‌ها به‌کمک امواج ورقی [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 113-119]

ن

 • ناحیه‌ی پایداری روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 83-88]
 • نازل دوسیاله الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • نیروی متوسط کمانش تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته‌های جدار نازک فولادی با هندسه‌ی نیمه‌کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری، به‌روش تجربی و عددی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 53-65]
 • نشست الگوی جذب و نشست افشانه‌ی قطرات مایع براثر باردارسازی الکتریکی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 3-14]
 • نظریه‌ی ساختاری طراحی بهینه‌ی مبدل‌های پوسته و لوله‌یی بااستفاده از نظریه‌ی ساختاری [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 121-128]
 • نیم‌کره‌ی جدارنازک تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته‌های جدار نازک فولادی با هندسه‌ی نیمه‌کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری، به‌روش تجربی و عددی [27.3، شماره 1، 1390، صفحه 53-65]
 • نمودار پراکندگی تحلیل مشخصه‌های امواج طولی هدایت‌شده‌ی فراصوت در استوانه‌های کشسان [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 93-100]

ه

 • هینه‌سازی به‌کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه‌سازی وزن خرپاها [27.3، شماره 2، 1390، صفحه 65-75]