نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش‌های تجربی مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]

ا

 • ارتعاشات تحلیل ارتعاشات آزاد دیسک حلقوی به روش مدار معادل الکترومکانیکی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 87-93]
 • اسید سولفوریک بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]
 • الیاف شیشه بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • انرژی خورشیدی تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]

ب

 • بار ضربه‌یی انفجاری مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • بالک بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • بال مثلثی تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • برآمدگی‌لوله طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • بهینه‌سازی تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]

پ

 • پاسخ دینامیکی غیرخطی گذرا مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]

ت

 • ترک بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]
 • تعامل سیال ـجامد توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]

ج

 • جت در جریان جانبی بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • جت مافوق صوت بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • جریان جانبی مادون صوت بررسی تجربی اندرکنش جت مافوق صوت، جریان جانبی مادون صوت و بالک واقع در پایین‌دست جت بر میدان جریان [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • جریان حاوی اجسام معلق توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]

خ

 • خوردگی تنشی بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]

د

 • دیسک حلقوی تحلیل ارتعاشات آزاد دیسک حلقوی به روش مدار معادل الکترومکانیکی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 87-93]
 • دهانه‌ی بزرگ بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]
 • دهانه‌ی کوچک بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]

ر

 • روش اجزاء محدود طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • روش اجزاء محدود مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • روش انرژی طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • روش داگلاس طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • روش مرکزها تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]
 • روش مقیاس‌گذاری مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]

ز

 • زاویه‌ی سمت‌الرأس تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • زاویه‌ی شیب تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]

ش

 • شرط مرزی توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]
 • شکل‌دهی انفجاری طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • شیوه‌ی کره‌های محاطی تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]

ض

 • ضریب پسا بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]

ق

 • قیود تساوی غیرخطی تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 3-13]

ک

 • کانارد تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • کلکتورهای خورشیدی تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 77-86]
 • کمپرسور مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]

گ

 • گردابه تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]

م

 • ماده‌ی منفجره طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فرایند تولید برآمدگی‌لوله روش شکل‌دهی انفجاری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 57-65]
 • مدار الکترومکانیکی تحلیل ارتعاشات آزاد دیسک حلقوی به روش مدار معادل الکترومکانیکی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 87-93]
 • میدان جریان تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 15-21]
 • مدل‌سازی صفربعدی مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • مدل عمق تخلیه یونی بررسی رفتار استحکامی و سازوکار شکل‌گیری ترک در الیاف شیشه‌ی نوع E تحت شرایط خوردگی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 101-107]
 • میرایی سازه مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]
 • منطقه‌ی تفتیده مدل‌سازی بارهای ضربه‌یی انفجاری مؤثر بر عرشه‌ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه‌یی در مقابل آن‌ها [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 47-56]

ن

 • نیروی پسا بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]
 • نقاط خارج طرح مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • نقطه طرح مدل‌سازی صفربعدی کمپرسور محوری و گریز از مرکز یک توربو جت و ارزیابی آن به کمک نتایج آزمایش‌های تجربی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 23-27]
 • نیم‌مخروط ناقص توخالی بررسی نیروی پسای نیم‌مخروط ناقص توخالی با و بدون پوشش زبری [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]

ه

 • هیدرودینامیک ذره‌ی هموار توسعه‌ی روش «هیدرودینامیک ذره‌ی هموار تعمیم‌یافته برای شبیه‌سازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی [28.3، شماره 1، 1391، صفحه 67-75]