نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیرودینامیک تراکم‌پذیر پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • آزمون غیرمخرب برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • آکوستوالاستیسیته برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • آنتروپی تولیدی آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • آئرودینامیک تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]

ا

 • اتوپایلوت طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]
 • اثرات گرانشی شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • ارتعاشات مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]
 • ایرفویل نوسانی پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]
 • اسپیندل هوایی مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]
 • استان خراسان طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • اسکن سه‌بعدی بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • اسکن سه‌بعدی الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • الگوریتم A‌L‌E شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • امواج فراصوت برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • انتشار موج بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • انتقال حرارت تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]
 • اندازه‌دانه بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

ب

 • بازیابی مدل بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • بازیابی مدل الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • بازوهای ماهر رباتیکی شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • بال تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • بال پس‌گرا بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • بریدد کامپوزیت سه‌بعدی چهارجهته مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]

پ

 • پاندول دوگانه بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • پتانسیل باد طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • پوسته‌های نازک آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]

ت

 • تأثیرات دیواره تونل باد پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]
 • تحلیل حرارتی سه‌بعدی آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • تحلیل مقادیر ویژه آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • تیر یک‌سر گیردار دولبه تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • تصحیح آنتروپی شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • تصحیح آنتروپی شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • تعادل حرارتی تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]
 • تغییر شکل کرنش صفحه‌یی ورق به‌وسیله‌ی دو سنبه‌ی تخت و متقابل شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • تغییر شکل کشسان قالب جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • تغییر شکل موضعی در میله تحت کشش شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • تیغه‌ی متخلخل تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]
 • تنش پسماند برآورد میدان تنش پسماند به کمک امواج فراصوت [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 75-80]
 • توربین بادی محورعمودی طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • تورق تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • توزیع فشار بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]

ج

 • جریان الکترواسموتیک مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • جریان پتانسیل تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • جریان تراکم‌پذیر مغشوش پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]
 • جریان سیال تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]

چ

 • چقرمگی شکست تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • چگالش ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]

ح

 • حل عددی پیش‌بینی تأثیرات دیواره‌ی تونل باد بر جریان حول ایرفویل نوسانی به‌کمک حل عددی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 47-56]
 • حوضچه‌ی هوایی مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]

د

 • دقت محاسباتی بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • دینامیک چندبندی‌ها شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • دینامیک معکوس شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]

ر

 • ریزساختار بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • ریزمجرای ناهمگن مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • روش اجزاء محدود شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • روش اجزای مرزی تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • روش المان پره ـ تکانه طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • روش المان طیفی بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • روش تجزیه‌ی متعامد بهینه پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • روش تحلیلی مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]
 • روش چند سلول واحد مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]
 • روش رانگ ـکوتا بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • روش رتبه‌کاسته پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]
 • روش مثلث‌بندی بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • روش مثلث‌بندی الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • روش موج غالب شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • روش موج غالب شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]

ز

 • زاویه‌ی پس‌گرایی بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • زبری سطح بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

س

 • سرمایش تابشی ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • سطح پوانکاره بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • سنگ‌زنی بررسی تأثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد ۱۰۴۵A‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]

ش

 • شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]
 • شناسایی سیستم شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • شناور حرارتی استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 103-111]

ط

 • طراحی معکوس پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 3-10]

ع

 • عدد ناسلت تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال با تیغه‌های متخلخل [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 21-31]

ف

 • فورج پره توربین گازی جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 53-59]

ق

 • قوانین پایستگی شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • قوانین پایستگی هذلولوی شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]

ک

 • کارایی اختلاط مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 77-85]
 • کیفیت هوای داخل استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 103-111]
 • کمانش ناشی از جوشکاری آنتروپی تولیدی مبنایی برای پیش‌بینی کمانش ناشی از جوشکاری در پوسته‌های نازک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 57-63]
 • کم‌ترین مربعات خطا شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • کنترل فازی تطبیقی مستقیم طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]
 • کنترل هوشمند طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]

گ

 • گرانش شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]

م

 • ماشین‌کاری فوق دقیق مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]
 • مافوق صوت تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 87-92]
 • محاسبه‌ی سفتی مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 11-21]
 • محیط مایع بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • میدان جریان بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 69-76]
 • مدل سه‌بعدی بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 113-124]
 • مدل سه‌بعدی الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 125-134]
 • مدل نفت سیاه شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر گرانش در مخازن نفتی با استفاده از مدل نفت سیاه و روش عددی موج غالب [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 11-20]
 • مشخصه‌های توانی لیاپانوف بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]
 • معادلات باکلی ـلورت شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • میکروتیرک پیزوالکتریک بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • موشک هوا به زمین طراحی سیستم کنترل تطبیقی با بهره‌گیری از نظریه‌ی منطق فازی برای یک موشک هوا به زمین [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 65-73]

ن

 • نانوماشین‌کاری مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر ارتعاشات یاتاقان هوایی در ماشین‌کاری نانومتریک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 3-9]
 • نیروی هیدرودینامیکی بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 87-96]
 • نظریه‌ی تیرها تأثیر انحنای پیشانی ترک بر نرخ رهایی انرژی کرنشی در قطعه‌ی D‌C‌B تک‌جهته‌ی کامپوزیتی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 81-86]
 • نفوذپذیری شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 61-68]
 • نقطه‌ی شبنم ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]
 • نمودار دوشاخگی بررسی آشوب در پاندول دوگانه با لولای متحرک [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 33-38]

و

 • واسنجی شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 93-101]
 • ورق کامپوزیتی بررسی تأثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 23-30]
 • وسایل احتراقی استفاده‌ی مؤثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل [29.3، شماره 1، 1392، صفحه 103-111]

ه

 • هوابر طراحی آئرودینامیکی توربین بادی محورعمودی به‌روش المان پره ـ تکانه و به‌کمک داده‌های وزش باد در استان خراسان جنوبی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 97-107]
 • هوای مرطوب ارائه‌ی رابطه‌ی کاربردی جدید برای برآورد میزان چگالش در سیستم‌های سرمایش تابشی [29.3، شماره 2، 1392، صفحه 39-46]