نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلومینیوم بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]

ا

 • ارتعاشات اجباری مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • ارتعاشات آزاد مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • ارتعاشات آزاد و اجباری تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]
 • ارتعاشات تشدید مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • ارتعاش آزاد صفحات گرافن ارتعاش آزاد صفحات گرافن تک لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 29-36]
 • اسپرم طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • اسپرم پویا طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • افزایش سرعت حل پیاده‌سازی سخت‌افزاری حل عددی معادلات دیفرانسیل روی F‌P‌G‌A [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 93-99]
 • افزایش عمر بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • افزونگی بهینه سازی مسیر در بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با درجات آزادی اضافی به وسیله ی جداسازی ارتعاش کشسانی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 63-73]
 • الیاف شیشه تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • الگوریتم اجتماع ذرات بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • الگوریتم بازیابی فاز بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • انتقال آلاینده‌ها شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • انتقال جرم شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]

ب

 • بازده آیزنتروپیک طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • بازسازی سه بعدی بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • بازگشت به محل معین تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • بازوهای مکانیکی انعطاف‌پذیر بهینه سازی مسیر در بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با درجات آزادی اضافی به وسیله ی جداسازی ارتعاش کشسانی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 63-73]
 • برنامه‌ریزی حرکت برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]
 • برهمکنش سازه و سیال مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]
 • بهبود مسیر تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • بهینه‌سازی بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 129-136]
 • بهینه‌سازی مسیر بهینه سازی مسیر در بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با درجات آزادی اضافی به وسیله ی جداسازی ارتعاش کشسانی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 63-73]

پ

 • پایداری اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]
 • پمپ دیافراگمی مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]

ت

 • تعمیر و ترمیم بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • تنش پسماند بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • توابع همبستگی دو نقطه‌یی بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]

ج

 • جابه‌جایی آزاد شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • جداسازی اسپرم طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • جریان آشفته‌ی همگن ایزوتروپ شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • جریان حاوی ذرات شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]

خ

 • خستگی بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • خستگی بالگرد روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • خلاء‌سازی اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]

د

 • دیسک الحاقی نامیزان بررسی تحلیلی قفل‌شدگی تشدید در سیستم‌های نامیزان دوار و اثر یک نامیزانی دوار آزاد بر رفتار سیستم [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 3-15]
 • دوشاخگی اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]

ر

 • ربات افزوده برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]
 • رشد ترک بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • روتور صلب اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]
 • روش اجزاء محدود بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • روش اجزای محدود بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • روش حداقل مربعات شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • روش‌های خستگی بالگرد روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • رئولوژی تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]

س

 • ساچمه‌زنی بررسی تجربی و عددی تأثیر فرایند ساچمه‌زنی شدید بر افزایش عمر خستگی آلومینیوم ۳۵۶A [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 133-140]
 • سیال سخت‌شونده‌ی برشی تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • سیستم‌های دینامیکی شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • سیستم هدایت و کنترل طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • سنتز نوعی سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]

ش

 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • شبیه‌سازی مستقیم عددی شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • شرط چسبشٓـ لغزش مخلوط شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته‌ی حاوی ذرات با شرط مرزی چسبش- لغزش مخلوط روی ذرات [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 3-12]
 • شکست خستگی مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]
 • شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]

ط

ع

 • عمر خستگی روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 101-120]
 • عمر خستگی مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]
 • عمر خستگی بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]

ف

 • فاق مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]
 • فشار غیریکنواخت پیرامونی طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • فولاد CK۴۵ مقایسه ی نظریه های مختلف پیش بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد CK۴۵ [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 37-47]

ق

 • قانون بقای اندازه حرکت مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • قطره‌ی تراکم‌ناپذیر شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • قفل‌شدگی تشدید بررسی تحلیلی قفل‌شدگی تشدید در سیستم‌های نامیزان دوار و اثر یک نامیزانی دوار آزاد بر رفتار سیستم [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 3-15]

ک

 • کایرالیتی ارتعاش آزاد صفحات گرافن تک لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 29-36]
 • کمپرسور جریان شعاعی طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • کمترین سرعت فرود تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • کنترل پرواز وارون دینامیک طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • کنترل فازی برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]

گ

 • گردابه‌ی آزاد طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]

م

 • محاسبات قابل بازپیکربندی پیاده‌سازی سخت‌افزاری حل عددی معادلات دیفرانسیل روی F‌P‌G‌A [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 93-99]
 • محیط نامعین برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 121-127]
 • محفظه طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • مدل رتبه‌کاسته شبیه‌سازی عددی و مدل‌سازی رتبه‌کاسته ی انتقال جرم بر اثر جریان جابجایی طبیعی با بهره‌گیری از جفت‌شدگی مودهای درجه حرارت و نرخ غلظت [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 43-52]
 • مدل میدان فازی شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • مدل ویسکوالاستیک بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تأثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 73-82]
 • میراگر فیلم فشرده اثر پارامتر های سیستم روتور صلب همراه میراگر فیلم فشرده بر محدوده ی وقوع ناپایداری و دوشاخگی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 53-61]
 • معادلات دیفرانسیل عادی و پاره‌یی پیاده‌سازی سخت‌افزاری حل عددی معادلات دیفرانسیل روی F‌P‌G‌A [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 93-99]
 • معیارهای شکست نرم بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • مکانیزم موازی سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]
 • میکرواینجکشن طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • میکروروتور تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]
 • میکروسیال طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم میکروسیالی نوین برای انتخاب و پالایش اسپرم پویا با استفاده از الکتروفرسیس [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 93-101]
 • منحنی حد شکل‌دهی بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 83-92]
 • مواد ناهمگن دو فازی بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی براساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه‌یی و الگوریتم بازیابی فاز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 115-121]
 • مواد هدفمند تابعی تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]

ن

 • نامیزانی تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]
 • نامیزانی دوار بررسی تحلیلی قفل‌شدگی تشدید در سیستم‌های نامیزان دوار و اثر یک نامیزانی دوار آزاد بر رفتار سیستم [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 3-15]
 • نانوحسگرهای جرم ارتعاشات آزاد نانو صفحات دولایه ی گرافن - برن نیترید با استفاده از نظریه ی آیفانتیس و روش ریتز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • نانوذرات خاک‌رس تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • نانوذرات سیلیکا تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه‌یی بافته شده آغشته به سیال سخت‌شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 49-54]
 • نانوصفحات دولایه‌ی گرافنٓـ برن نیترید ارتعاشات آزاد نانو صفحات دولایه ی گرافن - برن نیترید با استفاده از نظریه ی آیفانتیس و روش ریتز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • نانوصفحات گرافن بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار بررسی تاثیر وجود نانوذرات گرافن بر عملکرد نانوکامپوزیت پایه پلیمر حافظه‌دار [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 137-145]
 • نرم‌افزار A‌N‌S‌Y‌S C‌F‌X مدل‌سازی تأثیرات متقابل حرکت سازه بر رفتار جریان سیال در عملکرد پمپ دیافراگمی تزریق مرکاپتان [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 83-91]
 • نسبت چگالی شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • نسبت فشار طراحی بهینه، ساخت و آزمون محفظه ی کمپرسور جریان شعاعی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 17-28]
 • نسبت لزجت شبیه‌سازی اثر مشخصه‌های نسبت چگالی و نسبت لزجت در دینامیک سقوط قطره‌ی کروی تراکم‌ناپذیر [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 141-147]
 • نظریه‌ی آیفانتیس ارتعاش آزاد صفحات گرافن تک لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 29-36]
 • نظریه‌ی پیچه سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]
 • نظریه‌ی تبدیلات خطی سنتز و تحلیل یک گروه جدید از مکانیزم‌های موازی ۴ درجه آزادی با استفاده از نظریه‌ی تبدیلات خطی و نظریه‌ی پیچه [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 27-41]
 • نظریه‌ی تنش کوپلی تحلیل ارتعاشاتی میکروروتورهای دارای نامیزان و شفت‌های متشکل از مواد هدفمند تابعی بر اساس نظریه ی تنش کوپلی [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 63-71]
 • نظریه‌ی تنش کوپل بهبودیافته ارتعاش آزاد صفحات گرافن تک لایه با استفاده از نظریه های مختلف گرادیان الاستیسیته [33.3، شماره 1، 1396، صفحه 29-36]
 • نظریه‌ی ورق غیرکلاسیک ارتعاشات آزاد نانو صفحات دولایه ی گرافن - برن نیترید با استفاده از نظریه ی آیفانتیس و روش ریتز [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

و

 • ورق ترک‌دار بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]
 • وصله‌ی کامپوزیتی بررسی تجربی استحکام خستگی در ورق‌های ترک‌دار آلومینیومی ترمیم شده توسط وصله‌های کامپوزیتی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 123-132]

ه

 • هدایت تعقیب محض طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • هدایت کاپا تعمیم راهکار هدایت کاپا به منظور بهبود مسیر بازگشت به محل معین یک سامانه ی هوایی با قید کمترین سرعت فرود [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 75-82]
 • هدایت مقاوم طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • هدایت مقاوم مد لغزشی طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]
 • هدایت مقاوم مد لغزشی ـ فازی طراحی قانون هدایت مقاوم سه‌بعدی ربات پرنده به روش فازی - مد لغزشی [33.3، شماره 2، 1396، صفحه 13-25]

ی