نویسنده = جمال زمانی
تحلیل استاتیک ـ خمیری پوسته‌ی مرکب استوانه‌یی ـ مخروطی بر اثر فشار داخلی

دوره 30.3، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 47-56

جمال زمانی؛ محمود مبین؛ مهدی آقایی؛ محمدحسین بنویدی


تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و سایش کامپوزیت‌های کربن/فنولیک

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-141

جمال زمانی؛ وحید موسی بیگی؛ امیدعلی صالحی