نویسنده = محمد صدیقی
اثرتنش‌های پسماند بر رفتار خستگی قطعات دوار

دوره 25، شماره 51.2، اسفند 1388، صفحه 77-83

عباس عصمتی؛ غلامحسین فرهی؛ محمد صدیقی


بررسی عددی اثر هندسه قطعه بر ضرایب کالیبراسیون در روش Hole-Drilling

دوره 25، شماره 48.2، خرداد 1388، صفحه 117-120

محمد صدیقی؛ محمدسعید اشتری


واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 87-91

عباسعلی فرداد؛ مهدی بیدآبادی؛ محمد صدیقی؛ سروش خسروی