نویسنده = افشین بناءزاده
شناسایی دینامیکی یک وسیله‌ی زیرسطحی در حرکت صفحه‌یی با استفاده از روش پاسخ فرکانسی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 29-39

افشین بناءزاده؛ محمدسعید سیف؛ محمدجواد خدائی


شناسایی حوزه‌ی فرکانس یک سازوکار سروویی در حضور اصطکاک و لقی

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 31-40

مهدی نیکوسخن لامع؛ افشین بنازاده