نویسنده = سمیه داود آبادی فراهانی
ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 30.3، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری