نویسنده = فرشاد کوثری
ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 30.3، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری


استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی

دوره 26.3، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 3-10

غلامرضا ایمانی؛ مهدی معرفت؛ فرشاد کوثری؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری


بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 111-117

فرشاد کوثری؛ مرتضی محمدظاهری؛ سعید ایران‌نو


حل مسائل هدایت حرارتی معکوس با استفاده از روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی

دوره 20، شماره 26، فروردین 1383، صفحه 26-33

فرشاد کوثری؛ علی بهبهانی‌نیا