نویسنده = مرتضی دردل
بررسی پایداری و رفتارهای دینامیکی غیرخطی لوله‌ی حامل سیال در حالت سه‌بعدی

دوره 32.3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 3-11

سعید همایون بورا؛ مرتضی دردل؛ محمدهادی پاشایی


بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل

دوره 30.3، شماره 2.2، مهر 1393، صفحه 97-104

سیدمجتبی واردی کولایی؛ حمیدرضا محمدی دانیالی؛ مرتضی دردل؛ علیرضا فتحی