نویسنده = محمدسعید سیف
مدل‌سازی تأثیر سکان در شبیه‌سازی عددی شناورهای تندرو

دوره 31.3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 3-13

امین مهدی حسینی؛ محمدسعید سیف


محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 163-170

داود تحویلدارزاده؛ محمدسعید سیف


تعیین ضریب اصلاح اثرات مقیاس در آزمایش مقاومت مدل شناور

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 171-176

مجید کریمی راد؛ مهدی عسگری؛ محمدسعید سیف