محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این نوشتار روش محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دو بعدی بدنه‌ی کشتی در حرکت قائم و حرکت عرضی در آب‌های عمیق و سرعت پیش‌روی صفر مورد بررسی قرار گرفته است. در روش معرفی شده، ممکن است مقاطع کشتی شکل‌های هندسی متفاوتی داشته باشند. برای این منظور از حل جریان پتانسیل با بسط چندقطبی و نگاشت دوپارامتری لوئیس برای شبیه‌سازی ریاضی مقاطع بدنه‌ی کشتی بهره گرفته شده است. با استفاده از روش معرفی شده در این پژوهش، برنامه‌یی رایانه‌یی تهیه شده که قادر است ضرایب جرم‌افزوده و میرایی مقاطع کشتی را محاسبه کند. همچنین در پی مقایسه‌ی نتایج حاصل از این برنامه‌ی رایانه‌یی برای مقاطع دایره، مثلث و مستطیل‌شکل، صحت آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برنامه‌ی رایانه‌یی تهیه‌ شده محدودیتی از لحاظ شکل هندسی مقاطع نداشته و طبیعتاً می‌تواند در محاسبات هیدرودینامیکی کشتی‌ها با هرگونه شکل بدنه‌ی واقعی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CALCULATION OF THE HYDRODY NAMIC COEFFICIENTS OF TWO-DIMENSIONAL SHIP SECTIONS

نویسندگان [English]

  • D. Tahvildarzadeh
  • M.S. Seif
Dept. of Mechanical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper, a calculation method of hydrody­ namic. coefficients of two-dimensional ship sections for heave and sway motions, in cases of deep wa­ ter and zero-fonvard speed, are discussed . In this method, seetions ean be in different geometrical shapes. For this purpose, a potential solution with multi pole expansion aitd two-paraineter Lewis con­ formal mapping, has been used. Using this method, a code is developed that is capable of calculating added-mass and dainping coefficients of cross - see­ tions. Also, the results of the code for circular, tri­ angular and rectangu lar sections are in good agree­ ment with experiments . Therefore, the developed code can be used for hydrodynam ic calculations of ships with any arbitrary hull form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -