دوره و شماره: دوره 23، شماره 40.2، مهندسی مکانیک، اسفند 1386، صفحه 87-200 

مقاله پژوهشی

واکنش‌های سطحی در احتراق ذرات آلومینیوم و زمان سوختن

صفحه 87-91

عباسعلی فرداد؛ مهدی بیدآبادی؛ محمد صدیقی؛ سروش خسروی


تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار

صفحه 155-162

حسن پهلوان زاده؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمدرضا امیدخواه نسرین


یادداشت فنی

محاسبه‌ی ضرایب هیدرودینامیکی مقاطع دوبعدی بدنه‌ی کشتی

صفحه 163-170

داود تحویلدارزاده؛ محمدسعید سیف


تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب

صفحه 177-186

حمیدرضا انبارلویی؛ کیومرث مظاهری؛ سعید برجی


آنالیز عددی سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه

صفحه 187-193

سهیل پرخیال؛ امید عسگری؛ محمدرضا شیرزادی