دوره و شماره: دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 1-138 
کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور