موضوعات = دینامیک سیالات
بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم

دوره 35.3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 49-55

امیر کریم دوست یاسوری؛ مظفر شکری راد؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی