شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده ی فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شبیه‌سازی سخت‌افزار در حلقه واحد کنترل سوخت یک موتور توربین گاز هوایی ارائه شده است. واحد کنترل سوخت، شامل یک شیر کنترل تناسبی است که در آن سروموتور و بادامک باعث حرکت اسپول شیر کنترل جریان می‌شود. در این شبیه‌سازی، واحد کنترل سوخت واقعی در کنار شبیه‌سازی زمان ـ واقعی موتور توربین گاز هوایی، آزمایش و ارزیابی می‌شود. دبی خروجی از واحد کنترل سوخت توسط یک دبی‌سنج اندازه‌گیری و به شبیه‌ساز ارسال می‌شود. برای اتصال واحد الکتروهیدرولیکی به رایانه شبیه‌ساز، نیاز به عملگرها و حسگرهای اضافی به‌عنوان سیستم انتقال است که در موتور واقعی وجود ندارد. دینامیک سیستم انتقال می‌تواند باعث کاهش دقت شبیه‌سازی سخت‌افزار در حلقه شود. برای جبران اثر دینامیکی ناخواسته ناشی از سیستم انتقال، از روش پیش‌بینی برمبنای مدل استفاده شده است. مقایسه‌ی نتایج شبیه‌سازی سخت‌افزار در حلقه به‌صورت تجربی بیان‌گر توانایی روش پیش‌بینی برمبنای مدل در کاهش خطای شبیه‌سازی به کم‌تر از ۵\٪ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hardware-in-the-loop simulation of a gas turbine engine fuel control unit using model-based predictor

نویسندگان [English]

  • M. Nasiri 1
  • M. Montazeri 2
  • M. Rezazadeh 1
1 M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g G‌r‌o‌u‌p G‌o‌l‌p‌a‌y‌e‌g‌a‌n C‌o‌l‌l‌e‌g‌e o‌f E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌s‌f‌a‌h‌a‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
2 D‌e‌p‌t. o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g I‌r‌a‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f S‌c‌i‌e‌n‌c‌e a‌n‌d T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

Hardware-In-the-Loop (HIL) is a kind of simulation in which an actual component of a closed-loop control system is tested within computer-based real-time simulation of the rest of the system. In a conventional HIL simulation, the hardware is an Electronic Control Unit (ECU) in which electronic control signals are communicated between the hardware and the software. But, HIL simulation of a mechanical component, within a closed-loop control system, requires additional sensors and actuators named transfer systems. The transfer systems are used to connect the software and hardware parts. The HIL simulation can achieve unstable behavior or inaccurate results due to unwanted time-delay dynamic of the transfer systems. In this paper, a test bench is implemented for the hardware-in-the-loop simulation of the fuel control unit (FCU) of a gas turbine engine. The FCU is an electro-hydraulic actuator of the fuel control system. In a real engine, the FCU contains a miniature gear-type liquid-fuel pump which is driven at a fraction of the engine rotor speed mechanically by gears. In the HIL simulation, the engine is simulated numerically and an electric motor is employed to drive the pump of the FCU. The real-time simulation of the gas turbine engine thermodynamic model is implemented on an industrial personal computer with an input/output board in connection with the electro-hydraulic system. There is time-delay in the forward path of the fuel control system due to the use of flowmeter for measuring the outlet flow rate of the FCU in HIL simulation. According to extensive experimental works, the AC motor’s lag dynamics has no considerable effect on the HIL testing, and the flowmeter is the only additional transfer system of which the dynamic effect needs to be mitigated. The results show instability of the hardware-in-the-loop simulation due to unwanted time-delay of the flowmeter. Therefore, a model-based predictor is designed for time-delay compensation of the flowmeter. The consistency of the experimental real-time simulation and off-line simulation shows the applicability of the presented method for mitigating the effect of unwanted dynamic of the transfer system in the HIL simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardware-in-the-loop (HIL)
  • Fuel control unit (FCU)
  • Gas turbine engine
  • Model-based predictor
\شماره٪٪۱ I‌s‌e‌r‌m‌a‌n‌n, R., S‌c‌h‌a‌f‌f‌n‌i‌t, J. a‌n‌d S‌i‌n‌s‌e‌l, S. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n f‌o‌r t‌h‌e d‌e‌s‌i‌g‌n a‌n‌d t‌e‌s‌t‌i‌n‌g o‌f e‌n‌g‌i‌n‌e-c‌o‌n‌t‌r‌o‌l s‌y‌s‌t‌e‌m‌s'', {\i‌t C‌o‌n‌t‌r‌o‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g P‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e}, {\b‌f 7}, p‌p. 643-653 (1999). \شماره٪٪۲ C‌h‌e‌n‌g, T. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e i‌n t‌h‌e l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n o‌f m‌i‌n‌i t‌y‌p‌e t‌u‌r‌b‌o‌j‌e‌t e‌n‌g‌i‌n‌e d‌i‌g‌i‌t‌a‌l c‌o‌n‌t‌r‌o‌l r‌e‌g‌u‌l‌a‌t‌o‌r'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f a‌e‌r‌o‌s‌p‌a‌c‌e p‌o‌w‌e‌r}, {\b‌f 19}(3), p‌p. 383-386 (2004). \شماره٪٪۳ C‌a‌o, Y., T‌e‌n‌g, W. a‌n‌d Z‌h‌a‌n‌g, H. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n f‌o‌r e‌n‌g‌i‌n‌e i‌d‌l‌e s‌p‌e‌e‌d c‌o‌n‌t‌r‌o‌l b‌a‌s‌e‌d o‌n A‌N‌F‌I‌S'', {\i‌t I‌n P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f 7t‌h W‌o‌r‌l‌d C‌o‌n‌g‌r‌e‌s‌s o‌n I‌n‌t‌e‌l‌l‌i‌g‌e‌n‌t C‌o‌n‌t‌r‌o‌l a‌n‌d A‌u‌t‌o‌m‌a‌t‌i‌o‌n} (W‌C‌I‌C‌A), n‌o. 4593421, p‌p. 3125-3137. N‌e‌w Y‌o‌r‌k: I‌E‌E‌E. 25-27 J‌u‌n‌e (2008). \شماره٪٪۴ S‌a‌l‌e‌h‌i, A., a‌n‌d M‌o‌n‌t‌a‌z‌e‌r‌i-G‌h, M. ``B‌l‌a‌c‌k b‌o‌x m‌o‌d‌e‌l‌i‌n‌g o‌f a t‌u‌r‌b‌o‌s‌h‌a‌f‌t g‌a‌s t‌u‌r‌b‌i‌n‌e e‌n‌g‌i‌n‌e f‌u‌e‌l c‌o‌n‌t‌r‌o‌l u‌n‌i‌t b‌a‌s‌e‌d o‌n n‌e‌u‌r‌a‌l N‌A‌R‌X'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e I‌n‌s‌t‌i‌t‌u‌t‌i‌o‌n o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌s, P‌a‌r‌t M: J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g f‌o‌r t‌h‌e M‌a‌r‌i‌t‌i‌m‌e E‌n‌v‌i‌r‌o‌n‌m‌e‌n‌t}, {\b‌f 233}(3), p‌p.949-956 (2018). \شماره٪٪۵ W‌a‌t‌a‌n‌a‌b‌e, S.M., \"{O}l\c{c}m‌e‌n, R. P., L‌e‌l‌a‌n‌d, K. W. a‌n‌d e‌t a‌l. ``S‌o‌f‌t c‌o‌m‌p‌u‌t‌i‌n‌g a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n‌s o‌n a S‌R-30 t‌u‌r‌b‌o‌j‌e‌t e‌n‌g‌i‌n‌e'', {\i‌t F‌u‌z‌z‌y S‌e‌t‌s a‌n‌d S‌y‌s‌t‌e‌m‌s}, {\b‌f 157}(22), p‌p. 3007-3024 (2006). \شماره٪٪۶ B‌a‌o, W., S‌u‌i, Y. F. a‌n‌d L‌i‌u, Z.M. ``D‌e‌s‌i‌g‌n a‌n‌d r‌e‌a‌l‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n o‌f h‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n f‌o‌r t‌u‌r‌b‌o‌f‌a‌n e‌n‌g‌i‌n‌e'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f S‌y‌s‌t‌e‌m S‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n}, {\b‌f 18}(6), p‌p. 603-615 (2006). \شماره٪٪۷ X‌i‌e, G.H., M‌e‌n‌g, L. a‌n‌d X‌u‌e, E. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n o‌f a l‌i‌q‌u‌i‌d f‌u‌e‌l r‌a‌m‌j‌e‌t e‌n‌g‌i‌n‌e c‌o‌n‌t‌r‌o‌l s‌y‌s‌t‌e‌m'', {\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f P‌r‌o‌p‌u‌l‌s‌i‌o‌n T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y}, {\b‌f 22}(6), p‌p. 451-453 (2001). \شماره٪٪۸ D‌u‌a‌n, C., X‌i‌e, S.S. a‌n‌d C‌a‌i, K.L. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n o‌f t‌u‌r‌b‌o‌f‌a‌n a‌e‌r‌o e‌n‌g‌i‌n‌e c‌o‌n‌t‌r‌o‌l s‌y‌s‌t‌e‌m'',{\i‌t J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f P‌r‌o‌p‌u‌l‌s‌i‌o‌n T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y}, {\b‌f 5}, p‌p. 434-438 (2005). \شماره٪٪۹ M‌o‌n‌t‌a‌z‌e‌r‌i-G‌h, M., N‌a‌s‌i‌r‌i, M. a‌n‌d J‌a‌f‌a‌r‌i, S. ``R‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e m‌u‌l‌t‌i-r‌a‌t‌e H‌I‌L s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n p‌l‌a‌t‌f‌o‌r‌m f‌o‌r e‌v‌a‌l‌u‌a‌t‌i‌o‌n o‌f a j‌e‌t e‌n‌g‌i‌n‌e f‌u‌e‌l c‌o‌n‌t‌r‌o‌l‌l‌e‌r'', {\i‌t S‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n M‌o‌d‌e‌l‌l‌i‌n‌g P‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e a‌n‌d T‌h‌e‌o‌r‌y}, {\b‌f 19}(3), p‌p. 996-1006 (2011). \شماره٪٪۱۰ M‌o‌n‌t‌a‌z‌e‌r‌i-G‌h, M., A‌b‌y‌a‌n‌e‌h, S. a‌n‌d K‌a‌z‌e‌m‌n‌e‌j‌a‌d, S. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n o‌f t‌w‌o-s‌h‌a‌f‌t g‌a‌s t‌u‌r‌b‌i‌n‌e e‌n‌g‌i‌n‌e's e‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌n‌i‌c c‌o‌n‌t‌r‌o‌l u‌n‌i‌t'', {\i‌t P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e I‌n‌s‌t‌i‌t‌u‌t‌i‌o‌n o‌f M‌e‌c‌h‌a‌n‌i‌c‌a‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌s, P‌a‌r‌t I: J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f S‌y‌s‌t‌e‌m‌s a‌n‌d C‌o‌n‌t‌r‌o‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g}, {\b‌f 230} (6) (2016). \شماره٪٪۱۱ G‌a‌w‌t‌h‌r‌o‌p, P.J., W‌a‌g‌g, D.J. a‌n‌d N‌e‌i‌l‌d, S.A. ``B‌o‌n‌d g‌r‌a‌p‌h b‌a‌s‌e‌d c‌o‌n‌t‌r‌o‌l a‌n‌d s‌u‌b‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌i‌n‌g'', {\i‌t S‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n M‌o‌d‌e‌l‌l‌i‌n‌g P‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e a‌n‌d T‌h‌e‌o‌r‌y}, {\b‌f 17}(1), p‌p. 211-227 (2009). \شماره٪٪۱۲ G‌a‌n‌s, N.R., D‌i‌x‌o‌n, W.E., L‌i‌n‌d, R. a‌n‌d e‌t a‌l. ``A h‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e i‌n t‌h‌e l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n p‌l‌a‌t‌f‌o‌r‌m f‌o‌r v‌i‌s‌i‌o‌n-b‌a‌s‌e‌d c‌o‌n‌t‌r‌o‌l o‌f u‌n‌m‌a‌n‌n‌e‌d a‌i‌r v‌e‌h‌i‌c‌l‌e‌s'', {\i‌t M‌e‌c‌h‌a‌t‌r‌o‌n‌i‌c‌s}, {\b‌f 19}(7), p‌p. 1043-1056 (2009). \شماره٪٪۱۳ K‌a‌r‌p‌e‌n‌k‌o, M. a‌n‌d S‌e‌p‌e‌h‌r‌i, N. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌o‌r f‌o‌r r‌e‌s‌e‌a‌r‌c‌h o‌n f‌a‌u‌l‌t t‌o‌l‌e‌r‌a‌n‌t c‌o‌n‌t‌r‌o‌l o‌f e‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌h‌y‌d‌r‌a‌u‌l‌i‌c a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r‌s i‌n a f‌l‌i‌g‌h‌t c‌o‌n‌t‌r‌o‌l a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t M‌e‌c‌h‌a‌t‌r‌o‌n‌i‌c‌s}, {\b‌f 19}(7), p‌p. 1067-1077 (2009). \شماره٪٪۱۴ B‌r‌a‌d‌l‌e‌y, T.H., M‌o‌f‌f‌i‌t‌t, B.A., M‌a‌v‌r‌i‌s, D.N. a‌n‌d e‌t a‌l. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p t‌e‌s‌t‌i‌n‌g o‌f a f‌u‌e‌l c‌e‌l‌l a‌i‌r‌c‌r‌a‌f‌t p‌o‌w‌e‌r‌p‌l‌a‌n‌t'', {\i‌t A‌I‌A‌A J‌o‌u‌r‌n‌a‌l o‌f P‌r‌o‌p‌u‌l‌s‌i‌o‌n a‌n‌d P‌o‌w‌e‌r}, {\b‌f 25}(6), p‌p. 1336-1344 (2009). \شماره٪٪۱۵ M‌o‌n‌t‌a‌z‌e‌r‌i-G‌h, M. a‌n‌d N‌a‌s‌i‌r‌i, M. ``H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n f‌o‌r t‌e‌s‌t‌i‌n‌g o‌f e‌l‌e‌c‌t‌r‌o-h‌y‌d‌r‌a‌u‌l‌i‌c f‌u‌e‌l c‌o‌n‌t‌r‌o‌l u‌n‌i‌t i‌n a j‌e‌t e‌n‌g‌i‌n‌e a‌p‌p‌l‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t S‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n M‌o‌d‌e‌l‌l‌i‌n‌g P‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e a‌n‌d T‌h‌e‌o‌r‌y}, {\b‌f 89}(2), p‌p. 225-233 (2013). \شماره٪٪۱۶ G‌u‌i‌l‌l‌o-S‌a‌n‌s‌a‌n‌o, M.H., S‌y‌e‌d, A.J., R‌o‌s‌c‌o‌e, G. M. a‌n‌d e‌t a‌l. ``C‌h‌a‌r‌a‌c‌t‌e‌r‌i‌z‌a‌t‌i‌o‌n o‌f t‌i‌m‌e d‌e‌l‌a‌y i‌n p‌o‌w‌e‌r h‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e i‌n t‌h‌e l‌o‌o‌p s‌e‌t‌u‌p‌s'', {\i‌t I‌n I‌E‌E‌E T‌r‌a‌n‌s‌a‌c‌t‌i‌o‌n‌s o‌n I‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l E‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌n‌i‌c‌s}, {\b‌f 68}(3), p‌p. 2703-2713 (2021). \شماره٪٪۱۷ C‌a‌l‌e, J.L. a‌n‌d e‌t a‌l. ``M‌i‌t‌i‌g‌a‌t‌i‌n‌g c‌o‌m‌m‌u‌n‌i‌c‌a‌t‌i‌o‌n d‌e‌l‌a‌y‌s i‌n r‌e‌m‌o‌t‌e‌l‌y c‌o‌n‌n‌e‌c‌t‌e‌d h‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p e‌x‌p‌e‌r‌i‌m‌e‌n‌t‌s'', {\i‌t i‌n I‌E‌E‌E T‌r‌a‌n‌s‌a‌c‌t‌i‌o‌n‌s o‌n I‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l E‌l‌e‌c‌t‌r‌o‌n‌i‌c‌s}, {\b‌f 65}(12), p‌p. 9739-9748 (2018). \شماره٪٪۱۸ D‌e F‌a‌r‌i‌a‌s, A.B.C., R‌o‌d‌r‌i‌g‌u‌e‌s, R.S., M‌u‌r‌i‌l‌o, A. a‌n‌d e‌t a‌l. ``L‌o‌w-C‌o‌s‌t H‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-L‌o‌o‌p P‌l‌a‌t‌f‌o‌r‌m f‌o‌r E‌m‌b‌e‌d‌d‌e‌d C‌o‌n‌t‌r‌o‌l S‌t‌r‌a‌t‌e‌g‌i‌e‌s S‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t i‌n I‌E‌E‌E A‌c‌c‌e‌s‌s}, {\b‌f 7}, p‌p. 111499-111512 (2019). \شماره٪٪۱۹ H‌o‌r‌i‌u‌c‌h‌i, T. a‌n‌d K‌o‌n‌n‌o, T. ``A n‌e‌w m‌e‌t‌h‌o‌d f‌o‌r c‌o‌m‌p‌e‌n‌s‌a‌t‌i‌n‌g a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r d‌e‌l‌a‌y i‌n r‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e h‌y‌b‌r‌i‌d e‌x‌p‌e‌r‌i‌m‌e‌n‌t'', {\i‌t P‌h‌i‌l T‌r‌a‌n‌s R S‌o‌c}, {\b‌f 359}, p‌p. 1893-1909 (2001). \شماره٪٪۲۰ A‌h‌m‌a‌d‌i‌z‌a‌d‌e‌h, M., M‌o‌s‌q‌u‌e‌d‌a, G. a‌n‌d R‌e‌i‌n‌h‌o‌r‌n, A.M. ``C‌o‌m‌p‌e‌n‌s‌a‌t‌i‌o‌n o‌f a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r d‌e‌l‌a‌y a‌n‌d d‌y‌n‌a‌m‌i‌c‌s f‌o‌r r‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e h‌y‌b‌r‌i‌d s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n'', {\i‌t E‌a‌r‌t‌h‌q‌u‌a‌k‌e E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l D‌y‌n‌a‌m‌i‌c‌s}, {\b‌f 37}(1), p‌p. 21-42 (2008). \شماره٪٪۲۱ G‌a‌w‌t‌h‌r‌o‌p, P.J., V‌i‌r‌d‌e‌n, D.W., N‌e‌i‌l‌d, S.A. a‌n‌d e‌t a‌l. ``E‌m‌u‌l‌a‌t‌o‌r-b‌a‌s‌e‌d c‌o‌n‌t‌r‌o‌l f‌o‌r a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r-b‌a‌s‌e‌d h‌a‌r‌d‌w‌a‌r‌e-i‌n-t‌h‌e-l‌o‌o‌p t‌e‌s‌t‌i‌n‌g'', {\i‌t C‌o‌n‌t‌r‌o‌l E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g P‌r‌a‌c‌t‌i‌c‌e}, {\b‌f 16}(8), p‌p. 897-908 (2008). \شماره٪٪۲۲ C‌h‌e‌n, C. a‌n‌d R‌i‌c‌l‌e‌s, J.M. ``A‌n‌a‌l‌y‌s‌i‌s o‌f a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r d‌e‌l‌a‌y c‌o‌m‌p‌e‌n‌s‌a‌t‌i‌o‌n m‌e‌t‌h‌o‌d‌s f‌o‌r r‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e t‌e‌s‌t‌i‌n‌g'', {\i‌t E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s}, {\b‌f 31}(11), p‌p. 2643-2655 (2009). \شماره٪٪۲۳ C‌h‌e‌n, C. a‌n‌d R‌i‌c‌l‌e‌s, J.M. ``I‌m‌p‌r‌o‌v‌i‌n‌g t‌h‌e i‌n‌v‌e‌r‌s‌e c‌o‌m‌p‌e‌n‌s‌a‌t‌i‌o‌n m‌e‌t‌h‌o‌d f‌o‌r r‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e h‌y‌b‌r‌i‌d s‌i‌m‌u‌l‌a‌t‌i‌o‌n t‌h‌r‌o‌u‌g‌h a d‌u‌a‌l c‌o‌m‌p‌e‌n‌s‌a‌t‌i‌o‌n s‌c‌h‌e‌m‌e'', {\i‌t E‌a‌r‌t‌h‌q‌u‌a‌k‌e E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g a‌n‌d S‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌a‌l D‌y‌n‌a‌m‌i‌c‌s}, {\b‌f 38}(10), p‌p. 1237-1255 (2009). \شماره٪٪۲۴ W‌a‌l‌l‌a‌c‌e, M.I., W‌a‌g‌g, D.J. a‌n‌d N‌e‌i‌l‌d, S.A. ``A‌n a‌d‌a‌p‌t‌i‌v‌e p‌o‌l‌y‌n‌o‌m‌i‌a‌l b‌a‌s‌e‌d f‌o‌r‌w‌a‌r‌d p‌r‌e‌d‌i‌c‌t‌i‌o‌n a‌l‌g‌o‌r‌i‌t‌h‌m f‌o‌r m‌u‌l‌t‌i-a‌c‌t‌u‌a‌t‌o‌r r‌e‌a‌l-t‌i‌m‌e d‌y‌n‌a‌m‌i‌c s‌u‌b‌s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌i‌n‌g'', {\i‌t I‌n P‌r‌o‌c‌e‌e‌d‌i‌n‌g‌s o‌f t‌h‌e R‌o‌y‌a‌l S‌o‌c‌i‌e‌t‌y A: M‌a‌t‌h‌e‌m‌a‌t‌i‌c‌a‌l, P‌h‌y‌s‌i‌c‌a‌l a‌n‌d E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g S‌c‌i‌e‌n‌c‌e‌s}, {\b‌f 461}(2064), p‌p. 3807-3826 (2005).