دوره و شماره: دوره 38.3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-133 
حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه

صفحه 35-49

10.24200/j40.2021.58767.1613

محمد جواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی