دوره و شماره: دوره 38.3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-104 

مقاله پژوهشی

طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو

صفحه 3-8

10.24200/j40.2022.58757.1614

علیرضا منجّمی لاهیجانی؛ محمدرضا حائری یزدی؛ امیررضا بابااحمدی


رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه

صفحه 29-36

10.24200/j40.2022.59296.1627

سیما درباسی؛ امیرموسی اباذری؛ حامد قنبرپور؛ سعید افرنگ؛ قادر رضازاده