پیش‌بینی مقدار کل تابش خورشیدی در کرمان با استفاده از مشخصات هندسی، نجومی، جغرافیایی و هواشناسی.

نویسندگان

دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این پژوهش تأثیر موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بر میانگین مقدار کل روزانه‌ی تابش خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های اندازه‌گیری‌شده‌ی مربوط به مقدار کل تابش خورشیدی و همچنین مشخصات نجومی، جغرافیایی، هندسی و هواشناسی شهر کرمان که توسط سازمان هواشناسی ایران تهیه شده استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تجربی نشان داد که میانگین روزانه‌ی مقدار کل تابش خورشیدی روی یک سطح افقی با هفت عامل جغرافیایی و هواشناسی ارتباط دارد. یک رابطه‌ی رگرسیون خطی شامل هفت پارامتر برای پیش‌بینی میانگین مقدار کل تابش خورشیدی روزانه روی یک سطح افقی پیشنهاد شد. مدل پیشنهادی در این پژوهش که اعتبار آن در مقایسه با داده‌های روزانه‌ی مقدار کل تابش خورشیدی در کرمان به اثبات رسید، در مناطقی قابل استفاده است که داده‌های مقدار کل تابش خورشیدی در آنها موجود نیست ولی پارامترهای هفت‌گانه‌ی مدل را می‌توان در خارج از ایستگاه‌های هواشناسی اندازه‌گیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREDICTION OF GLOBAL SOLAR RADIATION IN KERMAN USING GEOMETRICAL, ASTRONOMICAL, GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL PARAMETERS

نویسندگان [English]

  • M. H. Safaripour
  • M.A. Mehrabyan
Dept. of Mechanical Engineering Shahid Bahonar University
چکیده [English]

In this research, the monthly mean daily global solar radiation in Kerman was predicted, using geographical, geometrical, astronomical and meteorological parameters. The measured data of global solar radiation, obtained from the Iranian Meteorological Organization (IMO), were used and the predicted results were compared against them. The analysis of measured data
showed that the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface is correlated with seven geographical and meteorological variables. The above variables were incorporated in a multiple regression relation predicting monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface. The global solar radiation model developed in this research, whose accuracy
was validated when compared to measured data, can be used in regions where meteorological stations are not available and, therefore, where measured data do not exist. In this case, using the model requires only to know the seven parameters mentioned above, the measuring of which does not require a meteorological station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global radiation
  • sunshine hours
  • relative humidity
  • dew point temperature
  • linear regression
  • coefficient of correlation