کاربرد روش‌ نگاشت برگشتی در تحلیل کشسانی خمیری مخازن تحت فشار با رفتار سختی سینماتیک غیر خطی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

2 دانشکده ی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحلیل کشسانی ـ خمیری مخازن تحت فشار نقش مهمی در طراحی آنها دارد. برای انجام این تحلیل استفاده از یک روش محاسباتی مناسب ضرورت دارد. «نگاشت برگشتی» یک روش محاسباتی مناسب برای تحلیل مسائل غیرخطی است. در این تحقیق با استفاده از این روش یک استوانه‌ی جدارضخیم تحت فشار داخلیِ تغییر به‌صورت کشسانی ـ خمیری تحلیل شده است. رفتار ماده، غیرخطی با سخت‌شوندگی سینماتیک فرض شده است. از مدل فردریک ـ آرمسترانگ برای بیان معادلات اساسی و معیار تسلیم فون‌میسس برای ارزیابی رفتار ماده استفاده شد. با استفاده از معادلات گسترش‌یافته‌ی روش نگاشت برگشتی برای رفتار فوق در تحلیل استوانه‌ی جدارضخیم، نمودار تنش ـ کرنش سازه تحت بارگذاری دوره‌یی تعیین شد. مقایسه‌ی نتایج حاصله با نتایج ناشی ازروش اجزاء محدود نشان‌گر انطباق قابل ملاحظه‌ی این نتایج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APPLICATION OF RETURN MAPPING ALGORITHM IN ANALYSIS OF PRESSURE VESSELS WITH NONLINEAR KINEMATIC HARDENING BEHAVIOR

نویسندگان [English]

  • A. Nayebi 1
  • K. Naderan Tahan 2
  • S. Bazdar 2
1 Dept. of Mechanical Engineering Shiraz University
2 Dept. of Mechanical Engineering Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Stress - strain analysis of pressure vessels has an important role in their design. The choice of the numerical method is very importand in elastoplastic analysis. Return mapping algorithm is a powerful numerical method in the elastic-plastic analysis of nonlinear problems which consists of two steps of elastic predictor and plastic corrector. In this research, the return mapping algorithm is developed to analyze a thick cylinder under internal cyclic pressure. The material behavior is considered to be nonlinear kinematic hardening and the yield criterion is the Von-Mises function. Variation of the radial and tangential stresses and strains were obtained. The results obtained by this algorithm are com pared to those obtained by nite element method and a good agreement is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • return mapping algorithm
  • elasto - plastic deformation
  • pressure vessels
  • cyclic loading