بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این نوشتار عوامل مؤثر بر گشتاور شکل‌دهی ــٓشامل هندسه‌ی غلتک، ضخامت ورق، تنش تسلیم ورق، عرض ورق و زاویه‌ی شکل‌دهیٓــ و نیز توان مورد نیاز در فرایند شکل‌دهی غلتکی سرد بررسی می‌شود. با توجه به ثابت‌بودن عرض کف پروفیل، افزایش عرض ورق سبب افزایش عرض بال مقطع می‌شود. این فرایند با نرم‌افزار اجزاء محدود A‌b‌a‌q‌u‌s برای دو نوع هندسه با غلتک بالایی تخت و زاویه‌دار شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که افزایش استحکام تسلیم، زاویه‌ی شکل‌دهی و ضخامت ورق، به افزایش گشتاور وارد شده به غلتک‌ها می‌انجامد و درنتیجه توان شکل‌دهی افزایش می‌یابد. افزایش عرض ورق باعث کاهش گشتاور مورد نیاز برای شکل‌دهی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مقدار گشتاور اعمالی به غلتک‌ها و درنتیجه توان مورد نیاز شکل‌دهی برای ایستگاه شکل‌دهی با غلتک‌های بالایی تخت در تمام حالت‌های مورد بررسی کم‌تر است. بررسی تأثیر ضخامت و عرض ورق در آزمایش‌های تجربی، مؤید شبیه‌سازی‌های اجزای محدود است.

کلیدواژه‌ها