دوره و شماره: دوره 24، شماره 46.2، مهندسی مکانیک، اسفند 1387، صفحه 1-188 
بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار

صفحه 157-162

مجتبی موسوی نائینیان؛ علی بهبهانی نیا؛ سارا جوادزاده حقیقت