دوره و شماره: دوره 15، 17- ویژه‌نامه، ویژه «دانشگاه، دولت و صنعت: رویکردی برای توسعه ملی»، مهر 1378، صفحه 0-88