دوره و شماره: دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 1-76